Tweede bijeenkomst thematafel 2024: toewerken naar de EHDS

vr 5 juli 2024 - 08:45
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Op 20 juni vond de tweede bijeenkomst van de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling plaats. Tijdens deze bijeenkomst bespraken verschillende IZA-partners de voortgang en lopende initiatieven. De bijeenkomst vond plaats bij Stroomz, een samenwerkingsverband van twintig huisartsenpraktijken en tien gezondheidscentra in de regio Eindhoven.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Integraal Zorgakkoord (BO IZA) van 3 juni werd vooral teruggekeken op de afgelopen jaren en vond de mid-term review plaats. In de deelsessie gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid klonken positieve geluiden over het uitvoeringsakkoord en de verschillende sectorplannen die hieruit voortvloeien. Aangegeven werd dat het belangrijk is om deze plannen ook sectoroverstijgend te krijgen. In de mid-term review is een monitor Hybride Zorg opgeleverd.

Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Gaby Wildenbos en Esther Peelen van Nictiz lichtten het politiek akkoord van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS) toe. Daarbij gingen ze met name in op het European Electronic Health Record Exchange-format (EEHRxF) en het EU-project Extended EHR@Dataspace (Xt-EHR), dat invulling geeft aan het primair gebruik van data onder de EHDS.

Het EEHRxF omvat zowel functionele als technische specificaties en de bijbehorende datasets die nodig zijn om systemen interoperabel te maken. Het EHR-project behelst het opstellen van implementatierichtlijnen om een uitgebreid, interoperabel en veilig elektronisch patiëntendossiersysteem (EPD) te ontwikkelen dat vlotte verbindingen tussen zorgverleners en burgers in de lidstaten bevordert.

In het voorjaar van 2025 is een consultatieronde gepland voor de Patient Summary en het eP/eD. Enkele maanden later volgt een consultatieronde voor de andere drie categorieën, namelijk ‘medical test results’, ‘medical imaging and reports’ en ‘discharge reports’.

Resultaten nulmeting ‘beweging naar meer hybride zorg’

In juni 2024 zijn de resultaten van de nulmeting ‘beweging naar meer hybride zorg’ opgeleverd. Daarbij bleek dat niet alle benodigde data beschikbaar was. Brigitta Keij van het RIVM legde uit hoe de 1-meting van de monitor in het tweede kwartaal van 2025 tot stand zal komen. Voor een goede 1-meting moeten de huidige databronnen worden aangevuld met andere potentiële bronnen. Partijen die over databronnen beschikken die nog niet zijn meegenomen in het onderzoek, werd gevraagd dit door te geven aan de werkgroep digitale zorg van de IZA-monitor.

Martina Bartelink van het ministerie van VWS presenteerde de stand van zaken van het programma MeerMed. Dit programma moet ervoor zorgen dat de aandacht voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) weer een impuls krijgt. Volgens Bartelink is met name van belang dat er data kan worden uitgewisseld en dat wat er over de lijn wordt uitgewisseld, wordt verbreed.

Gegevensuitwisseling: sectorplannen

In het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, dat begin dit jaar is ondertekend, hebben de IZA-partijen de IZA-afspraken bekrachtigd en committeren zij zich aan de versnelde realisatie en implementatie van deze afspraken. Daarbij is overeengekomen dat de in het akkoord vermelde afspraken worden uitgewerkt in sectorplannen. In deze sectorplannen worden de tijdslijnen van de lopende initiatieven in kaart gebracht. De plannen werden per sector gepresenteerd.

In de komende periode wordt met name ingezet op het concretiseren van de cross-sectorale samenwerking en het oplossen van de knelpunten die zijn gesignaleerd bij het ontwikkelen van de sectorplannen.

Uitdagingen regio Eindhoven

De bijeenkomst werd door gastpartij Stroomz afgesloten met een overzicht van de uitdagingen in de regio Eindhoven. Een belangrijke behoefte is om de verschillende EPD’s die in de regio Eindhoven worden gebruikt, met elkaar te laten communiceren. Verder werd aandacht besteed aan het initiatief ‘De stap naar Gezonder’, dat mensen zelf handvatten geeft om fit en gezond te blijven of te worden. Als laatste werd toegelicht hoe de paramedici in Eindhoven uitvoering geven aan de IZA-afspraken en waar ze in de praktijk tegenaan lopen.