IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend

23 januari 2024
ondertekening
Zorgtransitie
Nieuws

Op maandag 22 januari ondertekenden minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de IZA-partijen in Den Haag het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is hiermee weer een stuk dichterbij. Het akkoord omvat ook afspraken over eenheid van taal en generieke functies rond authenticatie en autorisatie. De ondertekening van het uitvoeringsakkoord is in feite een belofte van VWS en de zorgpartijen om zich te committeren aan de gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken, die essentieel zijn voor landelijke gegevensuitwisseling.

Deze overeenkomst voorkomt waar mogelijk tegenstrijdige beslissingen die de uitwisseling zouden kunnen bemoeilijken of vertragen, en beoogt ook om desinvesteringen te vermijden. Minister Helder uitte haar tevredenheid over deze ontwikkeling en roemde tijdens de ondertekening de goede samenwerking in de zorgsector die leidde tot het bereiken van dit akkoord.

Databeschikbaarheid en hergebruik

Om patiëntgegevens optimaal te kunnen gebruiken, moeten deze beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Maar het landelijk delen en hergebruiken van deze gegevens is nu nog maar beperkt mogelijk. De realisatie en implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling - waaronder Eenheid van Taal, generieke functies en het landelijk dekkend netwerk - moeten daarom worden versneld. Het IZA uitvoeringsakkoord past binnen de afspraken in het IZA en plateau 1 van de Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel.

 IZA uitvoeringsakkoord bevestigt commitment

Met de ondertekening van dit akkoord committeren de IZA-partners zich aan de realisatie en implementatie van deze keuzes en afspraken. Keuzes die in een latere fase worden gemaakt, worden als addenda aan het Akkoord toegevoegd. De ondertekenaars van het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben expliciet voor CumuluZ gekozen als doelarchitectuur voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg. In een gezamenlijk uitvoeringsakkoord hebben de partijen hierover op 22 januari bindende afspraken gemaakt. Met de ondertekening komt een landelijke, publieke voorziening voor digitale gegevensuitwisseling dus  een flinke stap dichterbij.

Optimale databeschikbaarheid

Een essentieel thema van het IZA uitvoeringsakkoord is de erkenning dat patiëntgegevens optimaal gebruikt moeten worden. Hiervoor is het essentieel dat ze toegankelijk, bereikbaar en herbruikbaar zijn. De huidige beperkingen in het landelijk delen en hergebruiken van deze gegevens wijzen op een dringende behoefte aan versnelling in de realisatie en implementatie van randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling.

Deze omvatten zoals gezegd onder meer eenheid van taal, generieke functies en een landelijk dekkend netwerk. Het uitvoeringsakkoord beoogt de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te waarborgen. Een optimale databeschikbaarheid is namelijk belangrijk voor de arbeidsproductiviteit van zorgverleners, verlaagt de administratieve lasten en is een essentiële randvoorwaarde voor passende zorg.

Landelijke data-integratie-structuur

De focus op databeschikbaarheid in het IZA-uitvoeringsakkoord wordt onderstreept met de officiële keuze voor CumuluZ als doelarchitectuur voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Deze keuze brengt een landelijke, publieke voorziening voor digitale gegevensuitwisseling dichterbij. “In het uitvoeringsakkoord hebben we afgesproken dat we het CumuluZ-concept omarmen als richtinggevend kader voor een landelijk dekkend netwerk,” vertelt Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid bij het Ministerie van VWS, op de website van Dutchhealthhub. “Dus eigenlijk een landelijke data-integratie-infrastructuur.”

CumuluZ is een initiatief 'van de zorg, voor de zorg' en staat voor samenwerking. Het platform biedt patiënten via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) eenvoudig toegang tot hun medische gegevens, waarbij het voortbouwt op programma's zoals Registratie aan de Bron en MedMij. Met het IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, met daarin de historische integratie van CumuluZ , is weer een belangrijke stap gezet in de richting van een verbeterde digitale gegevensuitwisseling in de Nederlandse gezondheidszorg. Het doel is uiteindelijk het realiseren van een uniform, landelijk netwerk teneinde een zo optimaal mogelijke databeschikbaarheid te verwezenlijken.