Search
Close this search box.
Search

VWS lanceert subsidieregeling e-health voor ouderen

Het kabinet stelt de komende drie jaar 90 miljoen euro beschikbaar aan subsidies voor technologie die ouderen helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De subsidies in het kader van E-Health Thuis vallen onder het vorig jaar geïntroduceerde programma Langer Thuis. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers van deze zorg komend voorjaar plannen indienen.

Inzet van technologie voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen, zo stelt het ministerie van VWS. Dergelijke digitale technologie wordt steeds belangrijker in de zorg voor en ondersteuning van ouderen. De regeling Stimuleringsregeling E-Health Thuis werd vorig jaar aangekondigd.

‘Door e-health kan beter en effectiever zorg en ondersteuning verleend worden en het kan zorgmedewerkers ontlasten,’ aldus VWS in een persbericht. ‘Voor de ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers draagt e-health onder andere bij aan meer regie en meer bewegingsvrijheid en zorgt het ervoor dat zij met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.’

Op grotere schaal inzetten

Reden voor minister Hugo de Jonge (VWS) om in het programma Langer Thuis in te zetten op het op grotere schaal gebruiken van e-health. Het kan gaan om valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring. Verder kan er ingezet worden op technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn of haar naaste gaat.

Met de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wordt volgens De Jonge een stevige impuls gegeven aan innovatieve en digitale zorg thuis, die ouderen zelfredzamer maken en eraan bijdragen dat ouderen langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen. dat stelt hij ook in een brief aan de Tweede Kamer. Verder moeten de betrokken partijen ook beter ondersteund worden in het zien en gebruik maken van de technische mogelijkheden en subsidies hiervoor.

Drempels voor gebruik e-health

Ondanks de toegevoegde waarde en de toename van het aantal innovatieve toepassingen, blijken volgens VWS in de praktijk barrières te bestaan voor ouderen, professionals, aanbieders van ondersteuning en zorg en inkopers om op grotere schaal met e-health toepassingen te gaan werken. Ouderen en professionals hebben soms training nodig om te leren hoe ze de e-health toepassing gebruiken. Werkprocessen en inkoopcontracten vragen vaak aanpassing.’

‘VitaValley ondersteunt hierbij, door initiatieven (bij knelpunten) met praktische ondersteuning van elkaar te laten leren, masterclasses te organiseren en een expertpool ter beschikking te stellen,’ zo schrijft De Jonge in zijn Kamerbrief. ‘Op deze manier worden initiatieven begeleid om de e-health toepassing, nadat de financiering vanuit de SET stopt, te blijven gebruiken en te borgen.’

Opschalen toepassingen

Er zijn al veel geschikte e-health toepassingen. Minister De Jonge wil dat die voor meer cliënten beschikbaar komen als onderdeel van de reguliere ondersteuning en zorg. Opschaling dus, zoals ook centraal staat in de landelijke e-healthweek die op 21 januari van start gaat.

De komende 3 jaar is er jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten in de reguliere zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuis wonen. Vanuit de regeling kunnen in totaal zo’n 280 initiatieven bekostigd worden. Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz- zorg thuis kunnen samen met één (of meer) inkopers van ondersteuning en zorg een aanvraag indienen. Vanaf 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragers. RVO voert de SET in samenwerking met ZonMw, uit.

Programma Langer Thuis

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland van zo’n 1,3 miljoen 75-plussers in 2019 tot 2,1 miljoen in 2030, stelt VWS. Ouderen worden ook ouder, blijven langer vitaal en wonen als gevolg daarvan langer zelfstandig thuis.
Minister De Jonge kwam daarom in juni 2018 – samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – met het programma Langer Thuis. Het kabinet investeert de komende jaren ruim 340 miljoen euro in het langer zelfstandig thuis laten wonen van senioren. Doel is ouderen te helpen in hun wens in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden.

Destijds werd al aangegeven dat er een ‘stevige impuls’ gegeven wordt aan innovatieve, digitale zorg thuis (e-health). Hiervoor zijn twee nieuwe subsidieregelingen bedoeld die de toepassing van nieuwe technologie mogelijk maken en de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling versoepelen.

Versterking zelfredzaamheid

Onderdelen van het programma zijn verder onder meer de bouw van voor ouderen geschikte woningen, meer ondersteuning van mantelzorgers. Ook wordt er gemikt op versterking van zelfredzaamheid van ouderen met een landelijk netwerk ‘Vitaler ouder worden’ en worden er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en gemeenten over lokale en regionale samenwerking, zodat professionals in de wijk als een team samen kunnen werken rond kwetsbare ouderen, op basis van een persoonlijk ondersteunings- en zorgplan.

Het programma Langer Thuis is samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg waarmee begin 2018 tientallen partijen zich committeerden aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuiswonen beter mogelijk te maken.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?