Wetsvoorstel digitale gegevensuitwisseling bij Raad van State

3 november 2020
Computer-dokter
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De ministerraad heeft er vrijdag 30 oktober mee ingestemd om het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) voor advies aan de Raad van State te zenden. Na indiening bij de Tweede Kamer worden zowel het advies als het wetsvoorstel openbaar. VWS verwacht dat het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2021 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) stelde afgelopen oktober in een Kamerbrief dat het wetgevingstraject voor Wegiz op schema ligt. Het wetsvoorstel legt de basis om bij AMvB het elektronisch uitwisselen van specifieke zorggegevens tussen specifieke aanbieders te verplichten. De wet gaat digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders verplicht stellen.

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is belangrijk voor goede, snellere en veiliger zorg. Vaak gebeurt uitwisseling van informatie nu nog via papieren dossiers, fax of cd-rom. Als zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van cliënten sneller van de ene zorgverlener naar de andere. Elektronische of digitale uitwisseling is ook minder foutgevoelig.

Regie elektronische gegevensuitwisseling

Via de diverse VIPP-stimuleringsregelingen en programma’s zoals MedMij en Eenheid aan de Bron is er de afgelopen jaren al aan gewerkt om tot die digitalisering te komen. Zowel de zorgsector als de Tweede Kamer hebben de overheid gevraagd regie te nemen op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Met het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg dat er nu ligt, geeft minister Van Ark invulling aan die vraag.

In 2019 kondigde Van Arks’ voorganger Bruno Bruins al aan dat er een wet zou komen om digitale gegevensuitwisseling te verplichten. De wet betekent dat zorgverleners digitaal informatie over patiënten en cliënten gaan delen. Dat is belangrijk voor goede zorg. Door het gebruik van dezelfde taal (‘Eenheid van Taal’, waaraan via Snomed gewerkt wordt) en techniek beschikken zowel de zendende als ontvangende zorgverleners straks tijdig over dezelfde informatie, en interpreteren die ook hetzelfde. Zo weten de zorgverleners bijvoorbeeld wie welke behandeling eerder heeft gehad, welke medicijnen hij of zij al gebruikt en of er allergieën zijn.

Terugdringen vermijdbare fouten

Elektronische gegevensuitwisseling beoogt het aantal vermijdbare fouten terug te dringen, zoals bij medicijngebruik of situaties waarin elke seconde telt (spoed- of acute zorg). Ook bespaart elektronische gegevensuitwisseling tijd. Zorgverleners hoeven niet steeds gegevens over te typen. En de cliënt hoeft niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en onnodig herhalingen van onderzoeken te ondergaan. Zorgverleners houden daardoor meer tijd over voor cliënten.

De gegevens komen digitaal beschikbaar doordat zorgverleners informatie over hun cliënten verplicht elektronisch moeten uitwisselen. De zorgverlener kan de cliëntgegevens vervolgens ook beschikbaar stellen aan de cliënt. Door de standaardisatie van gegevensuitwisselingen wordt het op termijn ook makkelijker om gegevens met cliënten te delen via een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Officieel heeft elke Nederlander al sinds juli 2020 het recht op digitale inzage in al zijn/haar medische gegevens. In de praktijk is dit nog lang niet overal mogelijk.

Stap voor stap verplichting

Elektronische uitwisseling tussen zorgverleners zal stap voor stap verplicht worden. Als voorbeeld van het traject voor verplichtstelling en de hieraan verbonden processen is digitaal receptenverkeer uitgekozen. Van Ark streeft ernaar om gelijktijdig met het aanbieden van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer een concept-AMvB gegevensuitwisseling ten aanzien van digitaal receptenverkeer gereed te hebben.

De wet bepaalt alleen dát er gegevens elektronisch moeten worden uitgewisseld en hoe dat moet gebeuren, maar niet wélke gegevens. Dat laatste bepaalt het zorgveld. De wet sluit aan op afspraken die zorgprofessionals al gewend zijn met elkaar te maken en worden vastgelegd in zogeheten ‘kwaliteitsstandaarden’. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie.

Toelichting wetsvoorstel

In deze video licht Ron Roozendaal - directeur Informatiebeleid VWS - het wetsvoorstel toe. Hij vertelt onder andere over de aanleiding, context en de belangrijkste artikelen in het wetsvoorstel.