Search
Close this search box.
Search

Zorginstituut Nederland neemt subsidies anonieme e-mental health over van VWS

Het Zorginstituut Nederland is vanaf 2017 verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies aan organisaties op het gebied van anonieme e-mental health. Het instituut neemt deze subsidiering over van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Sommige mensen schamen zich zodanig voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken, aldus het Zorginstituut. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden, zo stelt Zorginstituut Nederland. Voor hen is anonieme  e-mental health bedoeld: een laagdrempelige en anonieme toegang tot mentale zorg.

Voor patiënten met psychische aandoeningen blijken vroegtijdige herkenning, adequate triage en preventieve behandeling met kortdurende interventies met zelfmanagement als uitgangspunt, veel waarde toe te voegen. Om deze categorie mensen toch een vorm van zorg te bieden ofwel naar de reguliere zorg toe te geleiden, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien.

Gewijzigde regeling

De subsidiebedragen zijn minimaal 50.000 euro per organisatie en maximaal 700.000 euro. Per zogeheten volledige interventie bedraagt de subsidie maximaal 330 euro. In een begeleidend document staat: ‘Het Zorginstituut kan organisaties een subsidie verstrekken voor het door middel van interventies verlenen van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zoals klinisch-psychologen plegen te bieden, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, aan personen met een lichte tot matig ernstige, niet chronische psychische problematiek, inclusief de daarbij behorende diagnostiek of toegeleiding naar die zorg.’

Het gaat bij de overdracht van subsidiering aan het Zorginstituut om een wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van regels voor het verstrekken van subsidies ten behoeve van anonieme e-mental health. Het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2014, voor vaststelling van een beleidskader voor subsidiëring van anonieme e-mental health, wordt ingetrokken. De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Voorgeschiedenis

Tot 2008 werd anonieme e-mental health aangeboden en uitgevoerd in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Bij de overheveling van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de Zorgverzekeringswet bleek dat anonieme e-mental health interventies niet langer gefinancierd konden worden omdat de zorg niet te herleiden is tot een individuele verzekerde.

Om deze vorm van zorg toch te kunnen bekostigen, is op grond van de Kaderwet VWS-subsidies bij besluit van 13 oktober 2011 een tijdelijke subsidiefaciliteit gecreëerd: het Beleidskader subsidiering  anonieme e-mental health. Dit beleidskader is later verlengd. Voor deze subsidiëring is jaarlijks 2.000.000 euro beschikbaar.

Op basis van het beleidskader zijn vanaf 2012 tot en met 2016 interventies op het terrein van anonieme e-mental health gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. Tegelijkertijd is een voorstel voor een wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen voorbereid. Het wetsvoorstel is op 29 maart 2016 aangenomen en zal 1 januari 2017 in werking treden. Zorginstituut Nederland heeft nu dus op grond van artikel 70a van de Zorgverzekeringswet met ingang van 1 januari 2017 de bevoegdheid om subsidies te verlenen voor anonieme e-mental health.

Het beleidskader is, zoals al aangekondigd, per dezelfde datum ingetrokken. Daarmee komt een einde aan de subsidieverlening door het Ministerie van VWS op basis van dit beleidskader.

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?