Zorgprofessionals betrekken bij aanpak regeldruk

do 12 januari 2023 - 08:59
Regeldruk-Computer
Wetgeving
Nieuws

Uit onderzoek is gebleken dat zorgprofessionals graag betrokken willen worden bij het terugdringen van regeldruk op alle niveaus. Negen van de tien verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners zijn van mening dat zorgorganisaties en landelijke partijen zich voor deze vermindering van de regeldruk zouden moeten inzetten.

Door middel van een vragenlijstonderzoek van het Nivel, in het kader van het VWS-programma [Ont]regel de Zorg, werd hier onderzoek naar gedaan. Maar liefst twee derde van de 860 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die de vragenlijst invulden lieten weten dat zij daar zélf ook een actieve rol in moeten hebben. Tot nu toe worden zorgprofessionals nog beperkt betrokken bij de aanpak van regeldruk. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zorgprofessionals zes strategieën op verschillende niveaus zien om de regeldruk te verlagen.

Lokale aanpak regeldruk

Met het programma [Ont]Regel de Zorg werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de vermindering van de regeldruk. Een van de actielijnen binnen het programma is erop gericht om zorgorganisaties en zorgprofessionals te stimuleren en helpen om zelf de regeldruk aan te pakken. De zogenoemde lokale aanpak. Dit impliceert dat zorgprofessionals en het management samen proberen de regeldruk binnen hun zorgorganisatie te verlagen.

Uit het onderzoek komt eveneens naar voren dat zorgprofessionals van mening zijn dat zij tot nu toe te weinig betrokken zijn bij het terugdringen van die werkdruk in hun eigen organisatie. Maar liefst 49 procent is er zelfs niet bij betrokken – ook niet via collega’s, of weet niet of hun beroepsgroep erbij betrokken is.

Dat de bereidheid er wel degelijk is, blijkt uit het feit dat slechts zes procent er voor zichzelf geen rol in ziet om de regeldruk terug te dringen. Werkgevers zouden de betrokkenheid van de zorgprofessionals beter kunnen faciliteren, onder andere door hen te laten meedenken en daar ook tijd voor vrij te maken, door scholing te bieden en door informatie te delen over veranderde regels en succesvolle regeldrukvermindering in andere zorgorganisaties.

Zes strategieën

Om de regeldruk te verlagen dragen de zorgprofessionals veel ideeën aan. Deze ideeën zijn ingedeeld in zes strategieën:

  • Verminderen van de registratie door die te beperken tot de strikt noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld door minder standaardlijsten en alleen veranderingen en bijzonderheden te registreren.
  • Efficiënter maken van registratiesystemen, bijvoorbeeld door het koppelen van verschillende registratiesystemen en het vóórinvullen van formulieren. Nu moet er bij het uitwisselen van informatie tussen verschillende disciplines binnen een organisatie en tussen organisaties onderling nog te vaak dezelfde informatie meer keren worden ingevuld.
  • Inzetten van extra personeel dat de zorgprofessionals ontlast bij hun administratieve taken, zodat zij meer tijd krijgen voor de patiëntenzorg.
  • Aanpassen van wet- en regelgeving, zoals aanvraag-, meld- en controleprocedures.
  • Inzetten van goede technische apparatuur, zoals snelle computers.
  • Meer vertrouwen op het handelen van professionals en minder controleren van de professionals.

Deze ideeën die uit de praktijk voortkomen, bieden managers, beleidsmakers en professionals in de zorg de nodige handvatten om tot maatregelen te komen waarmee de regeldruk kan worden teruggedrongen.

Over het onderzoek

Met de genoemde vragenlijst werden in het najaar van 2022 de wensen en behoeften onder de zorgprofessionals geïnventariseerd en kwam aan het licht hoe zij denken over hun eigen rol in het terugdringen van de regeldruk. De respons was 31 procent. Zoals gezegd vulden 860 zorgprofessionals de vragenlijst in. Subsidiegever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).