Bekostiging digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

7 maart 2023
geboortezorg
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Extra inspanningen en kosten die samenhangen met het realiseren van de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, worden tot en met 2024 afgedekt door de VIPP Babyconnect subsidieregeling. Van belang is dat daarbij de bekostiging ook na 2024 geregeld wordt. Zodanig dat de zorgaanbieder (zorgverlener) niet geconfronteerd wordt met hogere kosten die niet in de huidige tarieven zijn opgenomen.

Het is een complex proces om te komen tot een duurzame bekostiging van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Daarom wordt dan ook met diverse betrokken organisaties en eindgebruikers gezocht naar mogelijke opties. Hiertoe hebben de afgelopen maanden diverse overleggen plaatsgevonden.

Er wordt samen met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), Zorgverzekeraars Nederland, VWS en vertegenwoordiging vanuit de regionale partnerschappen, gekeken op welke manier duurzame bekostiging na 2024 vorm kan krijgen. Daarbij zal er aandacht zijn voor vragen die daarbij naar voren gaan komen, zoals hoeveel de (netto) extra materiële kosten (leverancierskosten) zullen bedragen en hoe de geldstromen gaan lopen. De geboortezorg is een van de vele zorggebieden waar de digitale uitwisseling van patiëntgegevens wérkt.

Tarieven en vergoedingen

De extra materiële kosten en de kosten van de samenwerking (de governance) rondom de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg moeten op een passende manier gedekt gaan worden. Dit zal gebeuren door vanuit de Zorgverzekeringswet de bestaande tarieven te verhogen of een andere nieuwe vergoeding te introduceren.

Er zal daarvoor hoe dan ook een oplossing komen. Dat betekent dat er voor het einde van 2023 zicht moet zijn op deze oplossing(en) zodat in 2024 de voorbereidingen voor uitwerking en contractering tijdig kan worden gerealiseerd.

Digitale gegevensuitwisseling

In de geboortezorg wordt digitale gegevensuitwisseling nu live in de diverse regionale partnerschappen doorontwikkeld en geïmplementeerd. Daartoe is veel afstemming en overleg nodig van de partnerschappen, de leveranciers en het landelijk programmabureau. Bijvoorbeeld de afstemming over het opleveren van (deel)producten, de afdekking van juridische en financiële risico’s.

Het werken vanuit het gemeenschappelijk belang en de maatschappelijke opgave is geen eenvoudige klus, maar door samen telkens terug te grijpen op het doel – betere zorg voor moeder en kind door inzet van digitale gegevensuitwisseling – lukt het om stappen in dit complexe proces te zetten.  Voor wie meer informatie wil over duurzame bekostiging en de opbouw van de kosten, is er de factsheet: 'Opbouw kosten veilige digitale gegevensuitwisseling'.