Diabetespatiënten ideale doelgroep voor digitale zorg

3 oktober 2022
diabetes
Digitalisering
Nieuws

Patiënten met diabetes zijn geschikt voor digitale zorg. Dit blijkt uit recente resultaten van het ZonMW project DiDia. Digitale zorg is met name zo geschikt voor diabetici omdat deze groep chronisch zieke patiënten meestal nauwelijks acute zorgvragen heeft. Er is de afgelopen maanden veel kennis en ervaring voor dit onderzoek opgehaald uit zowel de eerste als de tweede lijn.

Het ZonMw project DiDia is er op gericht om aanbevelingen over digitale zorg op te nemen in de bestaande diabetesrichtlijnen en standaarden. De resultaten van dit onderzoek leveren praktische inzichten op voor het opnemen van digitale zorg in de richtlijnen. Een belangrijke bijvangst is dat deze inzichten niet alleen bruikbaar zijn voor diabetespatiënten, maar ook voor andere patiëntgroepen. ZonMW investeert dit jaar in zeven projecten, waarin beroepsorganisaties in de zorgsector aanbevelingen over zorg op afstand in plaats van fysieke zorg opnemen in hun richtlijnen. De reden hiervoor is volgens de financier van zorginnovaties: “Het grote belang van de uitbreiding van huidige richtlijnen, die grotendeels nog uitgaan van fysieke zorg. Digitale zorg en andere vormen van zorg op afstand zullen de komende een steeds groter deel uitmaken van normale zorg.”

Knelpunten en kansen

Voor het project DiDia zijn gesprekken geweest met een focusgroep die bestond uit zowel patiënten als zorgverleners. Tevens bleek uit literatuuronderzoek dat er al veel publicaties zijn over de effectiviteit van digitale zorg op afstand. NeLL heeft de resultaten van diverse databestanden overzichtelijk gepresenteerd. Verder is er een knelpunten- en kanseninventarisatie gemaakt voor digitale diabeteszorg bij huisartsen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat diabetespatiënten geschikt zijn voor digitale zorg. Dat komt omdat ze meestal geen acute zorgvragen hebben, maar vanwege het chronische karakter van hun ziekte wel veelvuldig contact met zorgverleners nodig hebben.  Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat digitale zorg tot een significante afname in HbA1c kan leiden. Het HbA1c is een maat voor het gemiddelde van de bloedglucosewaarden over de afgelopen twee tot drie maanden en wordt bepaald in een laboratorium. Op de bloeddruk, gewicht/BMI en cholesterol heeft de digitale zorg geen negatief effect.

Digitale controle diabetespatiënten

Met name de tussentijdse controle van diabetespatiënten - meestal eens in de drie maanden of om het half jaar in de huisartsenpraktijk - komt in aanmerking voor zorg op afstand. Uit gesprekken blijkt dat het overgrote merendeel van de patiënten dit prettig vindt, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Zorgverleners geven zelf aan dat zede patiënt minstens eens per jaar fysiek willen zien. Het advies dat naar voren komt, is dat per zorgfase (diagnostiek, behandeling, monitoring) moet worden nagegaan waar digitale zorg kan worden ingezet. De behoefte aan zorg moet duidelijk worden besproken met de patiënt en het hele huisartsenteam moet worden betrokken bij het inzetten van (digitale) zorg op maat.

Deze en andere relevante inzichten werden gedeeld tijdens een op 30 september gehouden Invitational Conference met experts uit het diabetesveld. De inzichten die deze conferentie opleverde en de resultaten van DiDia zijn in verschillende diabeteswerkgroepen gedeeld. En die werkgroepen zijn al vanaf begin oktober 2022 aan de slag met het voorbereiden van het formuleren van aanbevelingen over zorg op afstand in de diabetesrichtlijnen.