Meer inspraak zorgmedewerkers bij implementatie technologie

11 mei 2023
inspraak
Innovatie
Nieuws

Digitalisering speelt in toenemende mate een belangrijke rol in de zorg. Het is dan ook van belang om er voor te zorgen dat technologie op een goede manier wordt ingezet. Het is daarom goed om te zorgen dat zorgmedewerkers worden betrokken hij het implementatieproces ervan. Daar is de ‘Aanpak Begeleidingsethiek’ een goed hulpmiddel voor. Met deze aanpak heeft de zorgmedewerker meer inspraak bij zorginnovaties.

De ‘Aanpak Begeleidingsethiek’ is ontwikkeld om technologie op een ethische manier te implementeren. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt bij ethiek, richt deze aanpak zich vooral op positieve ethiek, waarbij wordt gekeken naar wat men wil bereiken in plaats van wat men wil vermijden.

Inspraak

Tijdens een begeleidingsethiek-sessie, die tot meer inspraak bijdraagt, komen diverse betrokkenen samen om zowel de positieve als negatieve effecten van technologie te bespreken. Bij zo’n begeleidingsethiek-sessie komen verschillende betrokkenen samen, zoals zorgprofessionals, ontwikkelaars, beleidsmakers, managers, cliënten, naasten en vrijwilligers. Hierbij worden diverse perspectieven belicht en tijdens het gesprek worden zowel de mogelijke positieve als negatieve effecten van technologie besproken. Bijvoorbeeld, een bedmonitor kan zorgen voor snellere zorg, maar kan ook leiden tot minder persoonlijk contact tussen zorgmedewerkers en patiënten.

Oprukkende digitalisering kan zowel bij zorgmedewerkers als patiënten zorgen voor het gevoel dat veranderingen worden doorgevoerd zonder dat zij daarin gekend worden. Bij het Máxima MC is daar vorig jaar al op ingespeeld met de vernieuwde patiëntenportaal MijnMMC. Tijdens de ontwikkeling van dit portaal zijn zowel patiënten, als de cliëntenraad van MMC en medisch specialisten betrokken. Door de feedback die tijdens de testfase verzameld werd, sluit het nieuwe portaal goed aan op de wensen van de patiënt.

Achterliggende waarden

Na het benoemen van de verschillende effecten van een technologie worden deze vertaald naar achterliggende waarden, zoals werkplezier of veiligheid. Hieruit worden handelingsopties ontwikkeld om de technologie of de implementatie ervan te verbeteren en om ethisch verantwoord gebruik te bevorderen. Bijvoorbeeld, in het geval van de bedmonitor zou een handelingsoptie zijn om altijd zorgpersoneel op de afdeling aanwezig te houden om het negatieve effect van verminderd persoonlijk contact te verminderen. De Aanpak Begeleidingsethiek zorgt ervoor dat de feedback en inzichten van betrokkenen worden meegenomen voordat een technologie wordt ingezet.

Digivaardig in de Zorg

Op 6 juni zal Daniel Tijink, medeontwikkelaar van de Aanpak Begeleidingsethiek, spreken tijdens de 12e Werkconferentie van 'Digivaardig in de Zorg'. Hij zal daar uitgebreider ingaan op de Aanpak en de impact van technologie op werk, waarbij hij benadrukt hoe belangrijk het is om werknemers te betrekken bij implementatieprocessen. Aanmelden voor de conferentie is gratis en kan via deze link.