Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe subsidieoproep Regio-impuls Juiste Hartzorg

Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot 9 maart a.s. een aanvraag voor subsidie aanvragen in het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Hiermee wordt beoogt om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Meer mensen in Nederland met (een risico op) atriumfibrilleren of hartfalen kunnen gebruikmaken van regionaal goed ingerichte cardiologische netwerkzorg en ondersteuning door eerder opsporen en optimaliseren van behandeling en ondersteuning. Dit komt ten goede aan de juiste hartzorg op de juiste plek.

Regio-impuls Hartzorg

Vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de subsidie Regio-impuls Hartzorg uitgezet. Deze subsidieoproep heeft het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen als doel. Deze subsidieaanvragen kunnen worden gedaan door samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect, de zogenaamde Connect-regio’s.

Aanvragen van subsidie kan gedaan worden voor:

  • Actualiseren, doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met atriumfibrilleren of hartfalen waarbij speciaal aandacht is het voor het tijdig opsporen en optimaal behandelen van deze aandoeningen
  • Inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met professionals uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Tevens wordt toegewerkt naar samenwerking met de nuldelijns zorg, partijen uit het sociaal domein en/of paramedici en een financier van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van de thuiszorg voor patiënten met hartfalen en het betrekken van leefstijlcoaches rondom het inzetten van leefstijlverandering bij atriumfibrilleren.

Nadat in 2022 al tien netwerken met een subsidie van start gingen is voor deze subsidieronde een bedrag van €900.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden.

Ondersteuning door NVVC Connect

Vanuit de onlangs opgezette Landelijke Impuls Hartzorg gaat NVVC Connect haar bestaande ondersteuningsstructuur intensiveren. De samenwerkingsverbanden in de regio zullen door NVVC Connect worden geholpen bij het implementatieproces en daarnaast onder meer kennisdeling tussen de regio’s stimuleren.

Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van goede voorbeelden in andere regio’s, kan hulp geboden worden bij het opzetten van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en zullen regio’s deel uit gaan maken van een lerend netwerk. Tevens staat NVVC Connect klaar om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen indienen voor de Regio-Impuls Hartzorg.

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Atriumfibrilleren en hartfalen

Atriumfibrilleren en hartfalen eerder herkennen en behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en te faciliteren, is wat men zich met deze samenwerking ten doel stelt. Daartoe heeft men gekozen voor het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP- beweging.

Maar liefst 22 onderzoeks- en zorgorganisaties hebben in de DCVA hun krachten gebundeld om zodoende oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen