Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Veel belangstelling voor sectoroverstijgende betaaltitel

Er is brede belangstelling voor de ontwikkeling van een sectoroverstijgende betaaltitel voor de Zvw-Wlz (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg). Dat blijkt volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit een openbare consultatie. Ruim 300 zorgprofessionals en beleidsmakers dachten mee over zo’n sectoroverstijgende betaaltitel, die onder meer ketenfinanciering mogelijk moet maken.

De gezamenlijke betaaltitel faciliteert en stimuleert samenwerking doordat zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars die werken in verschillende domeinen of sectoren, makkelijker afspraken kunnen maken over maatwerk in de regio. De NZa toont zich in een brief aan VWS dan ook positief over de ontwikkeling van zo’n sectoroverstijgende betaaltitel.

Nut sectoroverstijgende betaaltitel

“We zien dat de openbare consultatie duidelijk een snaar heeft geraakt in het zorgveld”, stelt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa. “In de vele reacties, van individuele zorgverleners maar ook van koepelorganisaties, staat de patiënt opvallend vaak centraal. Daar is het ons precies om te doen. De sectoroverstijgende betaaltitel is een instrument dat kan bijdragen aan het beter organiseren van de zorg met en rondom de patiënt.”

Uit de consultatie kwam naar voren dat 80 procent van de respondenten positief tegenover een sectoroverstijgende betaaltitel staat. Slechts 4 procent was negatief. 16 procent van de respondenten beantwoordde de vraag met ‘misschien’. De NZa ontving veel voorbeelden van mogelijkheden en aandachtspunten. De toezichthouder wil deze reacties gebruiken bij de verdere ontwikkeling van een sectoroverstijgende betaaltitel en neemt de input mee in activiteiten rondom passende zorg.

Samenwerking soms moeizaam

Zorgaanbieders hebben nu niet altijd dezelfde (financiële) belangen, waardoor samenwerking soms moeizaam van de grond komt. Bekende voorbeelden zijn vormen van digitale zorg, waarbij zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie verschuift en ziekenhuizen minder omzet draaien. Dit is mede een gevolg van het lange tijd voorop door de overheid stellen van betalen per behandeling, in plaats van betalen voor een compleet behandeltraject.

Inmiddels zien overheid, toezichthouders, zorgverzekeraars en zorgaanbieders de noodzaak tot samenwerking en het organiseren van (digitale) zorg rondom de patiënt. Een sectoroverstijgende betaaltitel ondersteunt dit. Het doel is dat samen zorg leveren makkelijker of interessanter wordt. Het maakt daarbij niet uit of de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (of beiden) wordt geleverd. De NZa verwachten dat de betaaltitel een waardevolle extra optie is naast de reguliere bekostiging, en zal helpen bij regionale oplossingen, vernieuwende werkwijzen en/of het anders organiseren van zorg.

Passende zorg

Met de brief aan VWS over de sectoroverstijgende betaaltitel geeft de toezichthouder invulling aan één van de acties uit het advies ‘Samenwerken aan passende zorg; de toekomst is nú’ dat de NZa en Zorginstituut Nederland aan het VWS hebben gestuurd. ‘We kijken uit naar de verdere samenwerking met het ministerie van VWS, het zorgveld, zorgverzekeraars en zorgkantoren om de verkeerde prikkels en belemmerende schotten in de bekostiging van de zorg aan te pakken.’

Er zal nog veel werk verzet moeten worden om tot een sectoroverstijgende betaaltitel te kunnen komen, benadrukt de Nza. De toechthouder ziet uitdagingen in de manier waarop de financiering van zorg nu geregeld en vastgelegd is, en in de manier waarop zorgverlening nu georganiseerd is. ‘Wij denken dat een uitvoeringstoets de meest voor de hand liggende eerste stap vooruit is. Het invullen van de randvoorwaarden en een nader onderzoek is belangrijk om recht te doen aan de vele positieve reacties uit het veld.’

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen