Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
14 mei 2021
Artikel delen

Vervanging IT-systeem GGD GHOR in gang gezet

De vervanging van HPZone Lite, het gewraakte informatiesysteem van de GGD-GHOR, is in gang gezet. De toepassing GGD Contact zal HPZone (Lite) vervangen in de bestrijding van de pandemie, zo meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in een Kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot de corona-aanpak van de overheid. Verder geeft De Jonge aan dat het via de CoronaCheck-app technisch mogelijk wordt om certificaten te krijgen over vaccinatie, negatieve test of een recente coronabesmetting.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De november 2020 aangekondigde app GGD Contact wordt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS gebouwd en wordt door de GGD’en geïmplementeerd. GGD Contact wordt stapsgewijs ingevoerd en het gebruik van HPZone (Lite) wordt stapsgewijs uitgefaseerd. De eerste praktijktesten voor de app die bron- en contactonderzoek (BCO) moet ondersteunen, zijn in januari gestart in Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant. Er is een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de GGD’en, GGD GHOR Nederland en het RIVM. Over de voortgang informeert De Jonge de Tweede Kamer in een volgende voortgangsbrief.

GGD GHOR: meer tijd voor vervanging

Voor de in februari aangekondigde vervanging van HPZone, gebruikt voor infectieziektebestrijding in het algemeen, is volgens de bewindsman zoals eerder gemeld meer tijd nodig. Zo moet samen met de betrokken stakeholders zoals GGD GHOR Nederland, de GGD’en en het RIVM, bekeken worden wat nodig is om het systeem duurzaam op orde te brengen. ‘De resultaten van deze verkenning, en concrete vervolgstappen om de vervanging van HPZone te realiseren zal ik met uw Kamer delen’.

In de Kamerbrief gaat De Jonge ook nog in op een reeks maatregelen die op korte, middellange en lange termijn genomen worden om kwetsbaarheden in ICT-systemen in de test- en traceerketen te voorkomen. Deze maatregelen zijn deels gebaseerd op aanbevelingen van de regiegroep DOTT. Doel is om het de ICT-ondersteuning van de test- en traceerketen meer robuust te maken en automatisch te monitoren of er problemen zijn zoals datadiefstal of malware-aanvallen van buitenaf. In april schreef de bewindsman dat de kwetsbaarheden onder controle gebracht waren door structurele en voortdurende monitoring van de IT-systemen van de GGD GHOR.

Certificaten via CoronaCheck

Vooruitlopend op het beschikbaar komen van het Europese Digitaal Groen Certificaat (DGC) wil De Jonge het technisch via de CoronaCheck-app mogelijk maken om, net zoals bij het DGC, op drie manieren een certificaat te verkrijgen. Een certificaat kan verkregen worden met een negatieve test, een vaccinatiebewijs of een eerdere positieve test na doorgemaakte infectie. Alle drie de opties worden ook beschikbaar als papieren toegangs- en testbewijs. ‘Zo sluit het kabinet technisch goed aan bij de plannen van de EU om deze zelfde drie bewijzen in te zetten voor een reisbewijs in het Digitaal Groen Certificaat’, aldus De Jonge.

De komende weken vraagt De Jonge het OMT om advies over of, en zo ja onder welke epidemiologische voorwaarden, het niet meer nodig is om mensen na een doorgemaakte infectie te testen voor toegang. Daarnaast zal het kabinet dan, na advies van de Gezondheidsraad over de rol van vaccinatie bij de transmissie van het virus, een besluit nemen over het eventueel toevoegen van de vaccinatiestatus, zodat ook mensen die gevaccineerd zijn zich niet meer hoeven te laten testen voor toegang.

Test met digitaal certificaat

10 mei is in 18 EU-lidstaten een test begonnen met het DGC. Dit ‘coronapaspoort’ dient als bewijs in andere EU-lidstaten dat de houder ervan ingeënt is tegen Covid-19, onlangs corona gehad heeft of beschikt over een recent negatief testresultaat. Ook Nederland doet mee aan de test. Het doel is om in juni al het reizen tussen EU-lidstaten te vereenvoudigen.

‘In mijn brief van 4 mei jl. heb ik dit besluitvormingstraject en de afhankelijkheden daarin geschetst. Vanwege Europese wetgeving zal er gelijke behandeling gelden van alle Europese burgers. Dit betekent, dat als in Nederland besloten wordt dat op basis van een herstelbewijs zonder verdere test, toegang verleend kan worden aan een evenement, dit niet alleen zal gelden voor Nederlandse burgers, maar ook voor Europese toeristen die een herstelbewijs, uitgegeven in een ander Europees land, in hun Digitaal Groen Certificaat kunnen tonen.’

Uitbreiding CoronaDashboard

VWS werkt, zo schrijft de Jonge verder, continu aan de doorontwikkeling van het Coronadashboard om de informatie relevanter en begrijpelijker te maken. De meest recente grote verandering is dat er donderdag 29 april twee grafieken op het dashboard zijn toegevoegd: de leeftijdsverdeling door de tijd heen voor ziekenhuis- en IC-opnames. Hierdoor is het nu mogelijk om te zien hoe de leeftijdsverdeling van opgenomen patiënten is. De leeftijdsverdeling door de tijd heen van positieve testen is al eerder toegevoegd. Op 1 april is het groeigetal toegevoegd aan de pagina over positieve testen. Hier wordt de ontwikkeling van het aantal positieve testen getoond.

‘Daarnaast werken we aan het inbouwen van een 7-daags voortschrijdend gemiddelde van alle trendgrafieken. Tot dusver hebben we dat gerealiseerd voor de trendgrafieken van de kwetsbare groepen, sterfte, testuitslagen en voor ziekenhuis- en IC-opnames.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen