Wegiz: Eerste Kamer nu aan zet  

11 november 2022
wegiz
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Van wetsvoorstel naar wet is een heel traject. Op 30 april 2021 werd het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ingediend bij de Tweede Kamer en in september 2022 werd het door de Tweede Kamer aangenomen. De sector én de overheid is hier blij mee, want beide partijen streven naar een optimale data-interoperabiliteit.

Digitale verbondenheid

VWS-minister Ernst Kuipers: ‘Met deze wet gaan we ervoor zorgen dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen. Op naar meer digitale verbondenheid in de zorg!’

Wegiz zal waarschijnlijk helpen om de markt voor zorg-ICT meer open te maken, want digitale uitwisseling móet straks gewoon, mits de Wegiz natuurlijk ook door de Eerste Kamer komt. Het is de bedoeling dat straks een dossier niet meer hoeft te worden overgetypt en patiënten nog maar één keer hun situatie hoeven uit te leggen. Door effectievere gegevensuitwisseling tussen meerdere zorgverleners op diverse plekken kan de behandeling sneller en veiliger verlopen.

Eerste Kamer: technische briefing Wegiz

Wetgevingsjurist Spaans vertelt op de website van VWS hoe het nu verder gaat. “Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer en die heeft gevraagd om een technische briefing. Daarbij stellen de Kamerleden inhoudelijke vragen over de wet en geven VWS-ambtenaren daar antwoord op. Deze technische briefing staat gepland op 15 november 2022 en is live online te volgen op de site van de Eerste Kamer. Dan is er op 29 november een voorbereidend onderzoek (schriftelijke vragenronde). Daarna behandelt de Eerste Kamer de Wegiz in een plenaire vergadering en stemt er op een later moment over. Deze data zijn nog niet bekend. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen.”

Tijdens de technische briefing aan de Eerste Kamer geven ambtenaren uitleg over de technische aspecten van de Wegiz. Tevens krijgen Kamerleden de gelegenheid om politiek-neutrale vragen te stellen. De minister van VWS verdedigt zelf zijn beleid tijdens de behandeling van Wegiz in de Eerste Kamer en beantwoordt daar ook politieke vragen. De technische briefing op 15 november wordt niet zo heel veel anders dan de behandeling in de Tweede Kamer eerder dit jaar. Wat wél nieuw is zijn de ingediende amendementen. Maar over de uitvoering daarvan is nog weinig te zeggen omdat de minister zich daar eerst over moet uitspreken. In totaal gaat het om zeven amendementen die de Tweede Kamer goedgekeurd. Bij de Eerste Kamer ligt nu dus het gewijzigde wetsvoorstel.

De impact van Wegiz-amendementen

Meerdere Wegiz-amendementen stellen dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) eisen kunnen worden gesteld. De regering is dus gedelegeerd om invulling te geven aan dat amendement. Spaans: “We zijn nu druk bezig met bekijken hoe we uitvoering geven aan de amendementen, mocht de Eerste Kamer ook instemmen met de Wegiz. Sommige amendementen zijn niet zo ingrijpend. Andere amendementen, zoals het amendement over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en over marktwerking, hebben nog uitwerking nodig bij AMvB’s en dat zal de komende jaren plaatsvinden. De onderwerpen marktwerking en PGO waren geen onderdeel van het wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer ging, maar zijn belangrijke onderwerpen, zoals ook blijkt uit verschillende brieven die de minister al over deze onderwerpen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.”

De Tweede Kamer nam op 27 september 2022 zeven amendementen aan:

  1. Nader gewijzigd amendement van het lid Van den Berg ter vervanging van nr. 21 over een verduidelijking wie zorgverleners zijn die onder een zorgaanbieder ressorteren.
  2. Amendement van de leden Van den Berg en Paulusma over de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten.
  3. Gewijzigd amendement van het lid Van den Berg 35824-44 ter vervanging van nr. 13 over eisen voor informatietechnologieproducten of -diensten.
  4. Amendement van het lid Hijink over het niet toestaan van verplichte uitwisseling van gegevens via elektronische uitwisselingssystemen.
  5. Amendement van de leden Hijink en Van den Berg ter vervanging van nr. 19 over het waarborgen van het allerhoogste niveau van bescherming bij de uitwisseling van gegevens.
  6. Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 24 over een jaarlijkse verantwoordingsplicht aan het parlement over het gebruik van spoor 1.
  7. Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 11 over verplicht gebruik van open en waar mogelijk internationale standaarden (API). 

Meer hierover kunt u opdoen tijdens het ICT&health congres op 30 januari.