Actie ondernomen naar aanleiding van Burgerberaad Zorg Zeeland

29 mei 2024
Zorgtransitie
Nieuws

Een jaar geleden vond het Burgerberaad Zorg Zeeland plaats, waarbij honderden Zeeuwen meedachten over de vraag hoe de zorg in Zeeland moet worden georganiseerd. Dit leidde tot het Inwonerakkoord Zorg Zeeland, bestaande uit 85 concrete voorstellen van inwoners om de zorg in Zeeland ook in de toekomst gezond te houden. Met 50 van die voorstellen is Zeeland actief aan de slag gegaan (pdf).

“In Zeeland wordt het steeds meer de norm om de inwoners te betrekken bij verandertrajecten in de zorg”, vertelt Arlette Uitterhoeve, die zelf ook deelnam aan het burgerberaad. Peter Bennemeer, voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie, vindt het een groot goed dat inwoners structureel een stem hebben gekregen.

Klankbordgroep Zorg Zeeland

Arlette Uitterhoeve dacht mee rondom het onderwerp Taboedoorbrekend & Omdenken als lid van de Klankbordgroep Zorg Zeeland. Deze klankbordgroep is in het leven geroepen na het vaststellen van het Inwonerakkoord Zorg Zeeland en bestaat uit 24 inwoners. Arlette is inmiddels ook projectleider bij Zorgbelang Brabant | Zeeland, de organisatie die het burgerberaad organiseerde namens de Zeeuwse Zorg Coalitie.

“De Klankbordgroep Zorg Zeeland monitort als vertegenwoordiging van inwoners de uitvoering van het Inwonerakkoord en de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie”, zegt Arlette. “We komen maandelijks bijeen en gaan in gesprek met professionals en gemeenten om met hen mee te denken. Bijvoorbeeld door hen te adviseren hoe ze de voorstellen kunnen uitvoeren en inwoners kunnen betrekken. Ook bespreken we hun voorstellen met andere inwoners, bijvoorbeeld via het online platform Denk Mee Zorg Zeeland. Er zijn al veel initiatiefnemers bij de Klankbordgroep langs geweest. Inwoners in Zeeland hebben een belangrijke stem in verandertrajecten in de zorg. We zitten aan tafel en worden serieus genomen.”

Samen het verschil maken

Volgens Peter Bennemeer heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie de inwoners hard nodig om de voorstellen uit het inwonerakkoord te realiseren. “De zorg is van ons allemaal. Alleen samen kunnen we écht het verschil maken. Inwoners, zorg- en hulpverleners, bestuurders, zorgverzekeraars én de landelijke overheid. De stem van de inwoners is heel belangrijk. We zijn dan ook erg blij met het inwonerakkoord en de Klankbordgroep Zorg Zeeland.”

Volgens Arlette gebeurt er al veel in Zeeland, vooral op lokaal niveau. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij initiatieven die er al zijn, zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. “We hebben veel tijd besteed aan het nagaan of voorstellen uit het inwonerakkoord al ergens in Zeeland plaatsvinden. Ook hebben we bestaande projecten geïnventariseerd en onderzocht in hoeverre we die met elkaar kunnen verbinden én verbreden naar andere gemeenten, organisaties of (burger)initiatieven.”

Een van de voorstellen van het inwonerakkoord was bijvoorbeeld een regionale variant van Nederland in Beweging. Bij nader onderzoek bleek dat al sinds 2015 Zeeland in Beweging bestaat. Dit initiatief organiseert gezamenlijke wandelingen om een gezonde leefstijl te stimuleren. Arlette: “Een ander voorbeeld is dat in het Inwonerakkoord staat dat de zorg ‘waar mogelijk digitaal’ moet worden aangeboden en dat organisaties moeten investeren om zorg op afstand te leveren. Veel organisaties zijn wel bezig met digitale toepassingen, maar dat komt niet volledig overeen met het Inwonerakkoord.”

Prioriteiten stellen

De voorstellen uit de verschillende inwonerwerkgroepen zijn samengevoegd en geclusterd op thema, zoals wonen en zorg, scholing en betaalbaarheid. Daarna heeft de Klankbordgroep Zorg Zeeland de focus bepaald. Aangezien niet alle voorstellen tegelijk kunnen worden gerealiseerd, konden inwoners zelf aangeven welke onderwerpen voor hen het belangrijkst zijn. Dat zijn wonen en zorg en scholing. Met die onderwerpen is vervolgens actief aan de slag gegaan, bijvoorbeeld door de verbinding te leggen met medewerkers uit zorgorganisaties en gemeenten. De woonzorgvisie van Zeeland is deels gebaseerd op de voorstellen uit het inwonerakkoord. Daarnaast kunnen inwoners aanschuiven aan de gemeentelijke beleidstafels om vanuit inwonerperspectief mee te denken over dit onderwerp.

Toekomstbestendige zorg

Ook in andere regio’s in Nederland worden plannen gemaakt om de zorg toekomstbestendig te maken. Zo is in Zuid-Limburg onlangs in samenwerking met alle betrokkenen in de regio een toekomstscenario gemaakt dat tegemoetkomt aan de huidige behoeften én duurzaam is voor de toekomst. En in Friesland vond in april een bijeenkomst plaats over de routekaart naar toekomstbestendige ziekenhuiszorg. Doel van de bijeenkomst was om zorgaanbieders, overheden en onderwijs te informeren en te horen wat zij als kansen en uitdagingen zien.