KIK-V ook steeds waardevoller buiten verpleeghuiszorg  

31 augustus 2023
NZA Wim Sijstermans
Zorgtransitie
Nieuws

Sinds begin augustus 2023 heeft Wim Sijstermans zijn positie als lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) achter zich gelaten. Gedurende zijn tijd bij de NZA was hij nauw betrokken bij het Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) programma. Terugkijkend, toont Sijstermans zich tevreden over de evolutie van KIK-V en de voordelen die het heeft gebracht voor de zorgsector in termen van automatisering en standaardisering.

Vanaf zijn aanvang in juli 2018 heeft het KIK-V programma gestaag vooruitgang geboekt. Een gestroomlijnde systematiek voor informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties en ketenpartijen werd ontwikkeld, waarbij de focus lag op afstemming van vragen en gebruik van gegevens die zorgorganisaties al gebruiken en vastleggen.

Momenteel zijn ongeveer 125 zorgorganisaties druk bezig met de implementatie van de KIK-V werkwijze. Dit succes heeft zelfs geleid tot een gezamenlijk manifest dat werd uitgebracht in mei 2023, waarin betrokken partijen zoals VWS, DSW en de Patiëntenfederatie hun ambities uiteenzetten om data-gedreven werkmethoden te bevorderen én administratieve lasten te verminderen.

Vernieuwde afsprakenset

Sijstermans benadrukt in een interview op de website van KIK-V dat dit programma een waardevolle stap is in het stroomlijnen van informatie in de zorg. Het programma heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt door het voortdurend uitbrengen van nieuwe releases, waaronder bijvoorbeeld een geheel vernieuwde KIK-V-Afsprakenset in oktober 2022. Deze releases tonen de diepgaande ontwikkeling van dit programma voor de verpleeghuiszorg en de potentiële uitbreiding ervan naar andere domeinen binnen de zorgsector. Het uiteindelijke doel is minder administratieve lasten en meer betrouwbare informatie voor alle betrokken partijen.

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling met KIK-V

Een opvallende verandering die KIK-V heeft gebracht, is de verschuiving van traditionele informatieverzoeken naar een gestandaardiseerde en geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Sijstermans legt uit dat voorheen handmatige aanvragen en herinneringen vanuit de NZA werden verstuurd, terwijl KIK-V nu vooraf zorgt voor een extra kwaliteitscontrole op de te verzamelen gegevens. Deze uniformiteit in de aan te leveren data resulteert in duidelijkere en minder belastende uitvragen voor alle betrokken partijen.

Sijstermans' persoonlijke grote  betrokkenheid bij dit speciale programma komt voort uit zijn sterke geloof in het verlichten van administratieve lasten binnen de zorg. Hij benadrukt dat zorgprofessionals zich moeten kunnen richten op hun patiënten, zonder overmatige administratieve taken. Met KIK-V wordt dit doel beter bereikbaar, aangezien het verzamelen en aanleveren van gegevens aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

FAIR Data-principes

KIK-V gaat tot slot aanzienlijk verder dan alleen efficiëntieverbetering. Het draagt ook bij aan kwaliteitsverbetering door middel van invultools die zorgaanbieders helpen bij het aanleveren van kwaliteitsindicatoren. Daarnaast introduceert het programma FAIR Data-principes voor nauwkeurige en meetbare datapublicatie.

Met de huidige successen en voortgang in gedachten, ziet Sijstermans dan ook een hoopvolle toekomst voor KIK-V. Ongeveer de helft van de verpleeghuiszorgaanbieders neemt al deel aan het programma, met een groep van veertig koplopers die leerzame pilots hebben doorlopen. Sijstermans gelooft dat naarmate de voordelen duidelijker worden, meer zorgaanbieders vanzelf zullen aansluiten. Hij benadrukt tot slot dat KIK-V ook buiten de verpleeghuiszorg waardevol is en uitstekend uitgebreid kan worden naar andere sectoren in de gezondheidszorg.