Nieuwe kamerbrief over Actieplan Zorg-ICT-markt

do 6 april 2023 - 12:00
actieplan
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Minister Kuipers van VWS heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd die nadere informatie geeft over het Actieplan Zorg-ICT-Markt. Dit actieplan voor een beter werkende markt werd al aangekondigd in het visiestuk 2023-2027 dat eind 2022 werd gepresenteerd. Het actieplan blijkt vele interventies te bevatten die al snel effect kunnen hebben. Volgens het plan is een goed werkende zorg-ICT-markt open, stimuleert deze concurrentie, is deze toegankelijk voor nieuwe toetreders én houdt de markt rekening met het publieke belang.

In het genoemde visiedocument 2023-2025 werd het actieplan voor de zorg-ICT-markt al aangekondigd. In de nieuwe kamerbrief van Kuipers wordt het plan nader toegelicht. Het hoofddoel is om de
zorg-ICT-markt beter te laten functioneren en toekomstbestendige voorwaarden te creëren. Het plan kent vooralsnog een looptijd van drie jaar en loopt van 2023 tot en met 2025. Het gaat er uiteindelijk om dat de zorg-ICT-markt opener, transparanter en eerlijker wordt gemaakt. Het actieplan is gericht op het versterken van de vraagzijde (zorginstellingen), op het beter samenwerken met ICT-leveranciers en het stimuleren van open systemen door normen, API’s en wetgeving.

Goed werkende zorg-ICT-markt noodzaak

In de recente Kamerbrief wordt dit actieplan nader geconcretiseerd. Slimmere zorg vraagt namelijk niet alleen om passende zorg en preventie, maar ook om hybride zorg. Essentieel voor hybride vormen van zorg, ofwel effectieve combinaties van fysieke en digitale zorg, is dat professionals in eerste, tweede en derde lijn waar nodig patiëntgegevens kunnen uitwisselen. Kuipers stelt in zijn nieuwe Kamerbrief over het actieplan dan ook: “Hierbij spelen juiste en tijdige gezondheidsgegevens en digitalisering een belangrijke rol. Hiervoor is een goed werkende zorg-ICT-markt met betrokken ICT-experts en ICT-leveranciers onmisbaar.”

Actieplan nader uitgewerkt

Het beleid en de instrumenten die moeten helpen om de zorg-ICT-markt opener te maken staan beschreven in het nieuwe actieplan. Het richt zich erop om de zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling en de verschillende deelmarkten verder te ontwikkelen. Kuipers: “Het beschrijft hoe ik de regie wil nemen, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen en met welke instrumenten ik dat doe en hoe ik andere partijen hierbij betrek en versterk. Ik wil daarbij benadrukken dat het slagen van de interventies afhankelijk is van de gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid van meerdere partijen, zoals bijvoorbeeld beleidsmakers, toezichthouders, zorginkopers, zorgaanbieders en ICT-leveranciers.”

Inzet API’s mogelijk verplicht

Gebruikers moeten volgens de minister optimaal worden ondersteund bij het leveren van passende, hybride zorg. Maar ook in het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het ontwikkelen van kennis, applicaties, systemen en beleid. Databeschikbaarheid en standaardisatie creëren hiervoor het benodigde fundament. Met gerichte stimulering moet innovatie op dit gebied worden aangejaagd. Onderdeel hiervan is een strategie met betrekking tot het gebruik van application programming interfaces (API’s).

De API-strategie bevat stappen om databeschikbaarheid met behulp van API’s te kunnen realiseren en op termijn mogelijk zelfs te verplichten. Het Actieplan en de API-strategie omschrijven een strategie die binnen vijf tot tien jaar moet resulteren in databeschikbaarheid en dataportabiliteit, met een verplichting onder de Wegiz. Onderliggende doelen zijn dat leveranciers gestimuleerd worden om eigenhandig hun systemen te openen en marktdominantie af te breken waar deze optreedt.

Grote toolbox voor zorgtransitie

Kuipers stelt aan het einde van zijn brief dat de gereedschapskist op weg naar een zorgtransformatie met het actieplan nu beter is gevuld dan ooit tevoren. “Er is echter niet één heilige graal - de instrumenten en actielijnen versterken elkaar en vullen elkaar aan in het belang van de transitie naar passende zorg.”

Wie de 7 kantjes tellende Kamerbrief over de ins en outs omtrent het actieplan zorg-ICT-markt in zijn geheel wil lezen, kan hier terecht.