PGO-gebruikerstesten bij huisartsen afgerond

24 maart 2023
pgo
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Regionale coalities van het OPEN programma hebben ervaringen van patiënten onderzocht met PGO’s in de huisartsenpraktijk. In totaal werden 333 kleinschalige PGO-gebruikerstesten uitgevoerd. De opzet van deze testen leent zich niet voor harde conclusies, maar er ontstaat wel een bruikbaar beeld van ervaringen met PGO’s in de eerstelijnszorg. De gebruikers zijn over het algemeen positief over het gebruiksgemak en de mogelijkheden van een PGO, maar zien nog lang niet altijd de meerwaarde van zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving.

In 2021 bleek na onderzoek dat PGO’s in de eerstelijnszorg klaar waren voor gegevensuitwisseling met de verschillende combinaties HIS-DVZA-PGO. Een DVZA staat daarbij voor ‘Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein’ en betreft een ICT-leverancier met het MedMij-label. Toen die gegevensuitwisseling goed liep, konden pas de ervaringen van gebruikers worden getest en dat is dus nu in het kader van het programma OPEN met 333 kleinschalige PGO-gebruikerstesten gedaan.

Programma OPEN

Het programma OPEN ondersteunt huisartsen en, waar mogelijk, andere zorgverleners uit de eerstelijns ketenzorg bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten. Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Het ministerie van VWS verstrekt subsidie via de Beleidsregel Subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Open. De regionale coalities hebben inmiddels de resultaten van de gebruikerstesten gedeeld met OPEN.

Resultaten gebruikerstesten

Coördinator van de regionale coalities Martijn Schoormans licht de resultaten toe: “Methodologisch gezien is de opzet van de gebruikerstesten en de vragenlijsten niet geschikt voor harde conclusies en dat was ook nooit het doel. Toch geven de testen een globaal beeld van de beleving en houding van patiënten.”

In het algemeen waren de gebruikers tevreden over het gebruiksgemak. Het downloaden, inloggen, het gebruik van DigiD maar ook het ophalen van huisartsgegeven verliep gemiddeld genomen goed.  De meeste gebruikers geven ook aan dat ze een PGO ervaren als veilig en betrouwbaar en dat laatste is belangrijk voor een verdere uitrol en de acceptatie van PGO’s.

Patiënten zien meerwaarde niet altijd

Maar de uitkomsten van de gebruikerstesten waren uiteraard niet alleen maar positief. Relatief veel mensen zien bijvoorbeeld nog niet duidelijk de toegevoegde waarde van PGO’s en de kans dat ze zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving aan anderen zullen aanbevelen is klein. Volgens Schoormans is dat jammer, maar tegelijkertijd goed te begrijpen omdat het hier om een nieuw fenomeen gaat dat nog volop in ontwikkeling is. “PGO’s zijn nog onbekend en simpelweg nog niet perfect.” Om de bekendheid van PGO’s te stimuleren is onlangs nog, op 8 maart 2023, een publiekscampagne gelanceerd in de drie noordelijke provincies.

Gebruikerstesten zijn waardevol

Interessant is dat uit de gebruikerstesten ook naar voren komt dat patiënten wel degelijk behoefte hebben aan bepaalde mogelijkheden die een PGO biedt, zoals digitaal afspraken maken en foto’s versturen naar de huisarts. Ook staan ze niet onwelwillend tegenover het versturen van zelfmeetgegevens vanuit hun PGO naar de huisarts.

De meerderheid vindt het belangrijk om zelfmeetgegevens te kunnen versturen en vindt ook dat in de PGO duidelijk te zien is welke zelfmetingen zijn ingevoerd en verstuurd. De uitkomsten van de gebruikerstesten blijken waardevol voor de doorontwikkeling van PGO’s, want met de resultaten kunnen leveranciers worden geholpen om verbeteringen uit te voeren. Dankzij de gebruikerstesten kon concreet, bijna op detailniveau, getoond worden waar zich fouten voordeden.