Kuipers: 'PGO’s moeten in 2025 goed gevuld zijn’

15 mei 2023
kuipers
Gegevensuitwisseling
Nieuws

In de kamerbrief van 11 mei 2023 schetst de minister hoe hij in 2025 tot goed gevulde en goed werkende PGO’s voor iedereen wil komen. “Ik ben voornemens dat te doen door meer regie te nemen, zorgverleners intensief te betrekken en te faciliteren én PGO’s een kwaliteitsimpuls te geven.” Kuipers geeft vervolgens een uitgebreide schets omtrent de huidige stand van zaken omtrent PGO’s en geeft positieve ontwikkelingen aan, maar sluit ook de ogen zeker niet voor de knelpunten die er zijn.

Met een PGO kan iedere Nederlander straks al zijn gezondheidsgegevens bij elkaar brengen en beheren in een app of op een website. Het betreft dan bijvoorbeeld de gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts, de fysiotherapeut en de verloskundige. In het visiestuk
2023-2027 van VWS van november 2022 werd al een expliciet pleidooi gehouden voor het gebruik van PGO’s als aanvulling op VIPP. Kuipers laat in zijn recente Kamerbrief zien dat hij hier nog steeds vol achter staat.

Voldragen PGO is belangrijk

Kuipers is om meerdere redenen groot voorstander van de komst van PGO's. Met een PGO kan iedere Nederlander zijn gezondheidsgegevens beheren in een app of op een website. Bijvoorbeeld de gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts en de verloskundige. Het is de bedoeling dat patiënten ook eigen gegevens gaan toevoegen aan het PGO, zoals thuismetingen of info uit gezondheidsapps.

Wanneer zo’n PGO voldragen is, heeft iemand op één plek het overzicht van al zijn medische gegevens en kan desgewenst zelf (mee)werken aan zijn of haar behandeling en gezondheid. Kuipers stelt in zijn brief: “De PGO past daarmee goed in het gedachtengoed van de concept verordening voor de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS), waarin burgers meer controle en zeggenschap krijgen op de toegang en het gebruik van hun elektronische gezondheidsgegevens.”

Publiekscampagne PGO’s uitgerold

Duidelijk is dat de uitrol en ontwikkeling van PGO’s langzaam maar zeker op stoom komt. Steeds meer zorgaanbieders zijn druk doende om PGO’s te ontsluiten zodat info kan worden uitgewisseld. Eind maart 2023 waren er al 105.000 gebruikers en is een stuk meer dan de 90.000 die er in heel 2022 waren. Er zijn inmiddels verschillende regionale initiatieven gestart om het PGO-gebruik te stimuleren. Zo wordt in het kader van het PGO Netwerk Noord in het Medisch Centrum Leeuwarden in twee behandelprocessen (Mammacare en Bechterew) het gebruik van PGO-oplossingen in het zorgproces onderzocht.

Tevens wordt de publiekscampagne omtrent PGO’s, die alle betrokkenen informeert over de ins en outs in steeds meer regio’s uitgerold. Op 8 maart 2023 beginnen ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies een publiekscampagne over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het betrof hier de aftrap van een landelijk PR-offensief, waarin de voordelen van PGO’s ten opzichte van patiëntportalen worden benadrukt. Medio april 2023 hebben Utrechtse ziekenhuizen bij deze publiekscampagne aangehaakt en er volgen snel meer zorgaanbieders.

Knelpunten en verbeterpunten

Naast die positieve ontwikkelingen zijn er bij de ontwikkeling van de PGO’s ook wel wat beren op de weg. Kuipers schrikt daar niet van en spreekt liever over ‘de nodige uitdagingen’, omdat innovaties van deze schaalgrootte nooit vanzelf gaan en er deels ook sprake is van van overkoepelende problematiek, die in de gehele zorgsector speelt en dus niet alleen bij de totstandkoming van PGO's.

Hij stelt in zijn brief onomwonden: “Een deel van de knelpunten waar we nu mee geconfronteerd worden, zijn niet uniek voor het PGO-stelsel, maar generieke problemen van de informatie-uitwisseling in de zorg. PGO’s maken daarbij gebruik van een nieuwe manier voor het uitwisselen van die gegevens. Het is begrijpelijk dat er knelpunten en verbeterpunten zijn die nu aan het licht komen bij de eerste uitwisseling van gegevens. Ook is er veel diversiteit ontstaan onder de huidige PGO’s, zijn niet alle gegevens uit alle sectoren al ontsloten en schiet het gebruiksgemak vaak nog tekort. Een brede aanpak, zoals ook geschetst in een eerder geschreven brief van 23 juni 2022, is nodig om deze knelpunten aan te pakken.”

Kuipers gaat vol voor PGO’s

Uit de kamerbrief blijkt expliciet dat Kuipers vol achter de (door)ontwikkeling van PGO’s blijft staan, omdat de patiënt hoe dan ook op termijn in ‘the lead’ moet komen. Het is belangrijk dat iedereen straks al zijn medische info op één plek heeft staan en daar zelf invloed op heeft. Zorgverleners zullen met die geïntegreerde én persoonlijke info in het PGO ook zonder meer hun voordeel doen. Tot slot vraagt aankomende Europese wetgeving, zoals EHDS, simpelweg expliciet om de doorontwikkeling van PGO’s. Kuipers schetst ook eerlijk dat dit niet zonder horten of stoten zal gaan, maar is vol vertrouwen dat de PGO’s er in 2025 grotendeels zullen ‘staan’. Hij geeft dan ook expliciet aan dat hij extra gas zal geven door het nemen van meer regie en door zorgverleners intensiever te gaan  betrekken en faciliteren om PGO’s een kwaliteitsimpuls te geven.