Derde pilot proactief gegevens delen

16 april 2024
Computer-Hand
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat in september 2024 de derde pilot van start. Centraal staat het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties onderling, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

De projectpartners IKNLStichting CareCodex en PZNL willen samen met de deelnemende zorgorganisaties de geregistreerde uitkomsten van gesprekken met patiënten in de palliatieve fase breder digitaal beschikbaar maken. Daarom wordt er gezocht naar een brede vertegenwoordiging van zorgdisciplines en -organisaties. In december 2022 startte IKNL met de eerste in samenwerking met PZNL en Stichting CareCodex.

Proactieve zorgplanning en gegevens delen

Proactieve zorgplanning (pzp) houdt in dat zorgverleners de persoonlijke wensen en de grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en - zo nodig - herzien. Op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen zijn de uitkomsten van de gespreken over proactieve zorgplanning relevant. Proactieve zorgplanning vindt niet plaats bij slechts één zorgverlener of zorgorganisatie. Hierbij is het probleem dan ook dat in de praktijk de gekozen, technische oplossingen voor het delen van de gegevens over proactieve zorgplanning niet via één softwaresysteem of één zorgproces verloopt.

Via de pilot wordt bekeken op welke manier de op een bredere, digitale manier de betreffende gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld. Dat helpt zorgverleners in de communicatie met patiënten en hun naasten en met collega’s. Zorgverleners en zorgorganisaties die werken met een transmuraal zorgpad én bereid zijn tot het AVG-proof delen van deze gegevens met andere zorgverleners en zorgorganisaties, kunnen zich tot en met 22 april 2024 inschrijven voor de derde pilot. Tussen 6 en 17 mei volgt er een interviewronde met de mogelijkheid tot een tweede gesprek in de eerste twee weken van juni om eind juni een keuze te kunnen maken. Voor deze derde pilot wordt in totaal een jaar uitgetrokken, met als startpunt september 2024. 

Voorwaarden deelname

Om te kunnen deelnemen aan de pilot is er een aantal voorwaarden waaraan zorgverleners en zorgorganisaties moeten voldoen. Er is een beoordelingscommissie aangesteld. Deze kijkt naar de mate van samenwerking tussen de zorgverleners in het zorgpad in de betreffende pilotregio. Ook wordt er onder meer gekeken naar de verandercapaciteit in het zorgproces en ICT. In het samenwerkingsverband moeten minimaal drie soorten zorgorganisaties zijn betrokken.

Een voorbeeld hiervan is huisarts en ziekenhuis die beiden pzp-gegevens kunnen en mogen registreren en aanpassen. Verder is het belangrijk dat er samenwerkingsafspraken tussen de organisaties bestaan (binnen het samenwerkingsverband).  Ervaring met proactieve zorgplanning is een pre. Daarnaast zijn de deelnemende partijen bereid om actief mee te werken aan kennisverspreiding.

Aanmelden en meer info

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het IKNL. Tijdens het aanm elden voor de pilot wordt op een aantal punten een verdere toelichting gevraagd. De pilot vindt plaats binnen het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase, in nauwe samenwerking tussen IKNL, Stichting CareCodex en PZNL en wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. Deze organisaties hebben een projectteam dat de pilot begeleidt en ondersteunt.

Het project sluit aan op de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II en geeft mede vorm aan de implementatie van het kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Er is afstemming met verschillende organisaties waaronder Nictiz en de Nederlandse Patiëntenfederatie.