PGO’s kunnen binnenkort medische gegevens sneller lokaliseren

20 maart 2024
sad woman in blanket using smartphone at home
Samenwerking
Nieuws

Patiëntenfederatie Nederland, drie PGO-leveranciers, MedMij en toestemmingsplatform Mitz hebben samengewerkt in een Proof of Concept (PoC) om het PGO-gebruikers makkelijker te maken medische gegevens op te zoeken. De komende tijd wordt deze lokalisatiefunctie verder uitgewerkt. Daarbij wordt zowel gekeken naar de technische randvoorwaarden als de gebruiksvriendelijkheid van een lokalisatiefunctie.

Voor PGO-gebruikers is het niet altijd duidelijk bij welke zorgaanbieders medische informatie van hen staat opgeslagen, zo stelt MedMij. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het gelijknamige afsprakenstelsel, dat uitwisseling van medische gegevens tussen PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) en zorgaanbieders moet faciliteren.

Lokalisatiefunctie voor PGO’s

Een lokalisatiefunctie in de PGO kan helpen bij het vinden van de gewenste gegevens. Door de informatie te lokaliseren, moeten PGO-gebruiker een compleet beeld van de zorgaanbieders kunnen krijgen die over diens medische gegevens beschikt. Verder zou met een dergelijke functie het vullen van de PGO met relevante gezondheidsgegevens vereenvoudigd moeten worden.

Op verzoek van Stichting MedMij voerde VZVZ-dienst PROVES daarom een theoretische Proof of Concept (PoC) naar lokalisatie uit, samen met MedMij zelf, DVP’s (leveranciers van PGO’s), de Patiëntenfederatie Nederland en Mitz – een platform dat het geven van toestemming voor uitwisseling van medische gegevens moet vereenvoudigen. Mitz werd als mogelijke bron onderzocht voor het ophalen van lokalisatiegegevens van PGO-gebruikers. In het uitgewerkte ontwerp kan de PGO-gebruiker lokalisatiegegevens van Mitz op een gebruiksvriendelijke wijze verzamelen in zijn of haar PGO.

Belangrijkste knelpunten PGO’s

Inmiddels is de PoC ‘Lokalisatie’ afgerond en zijn de resultaten gedeeld met Stichting MedMij. Hiermee is volgens MedMij conceptueel invulling gegeven aan één van de aandachtspunten geïdentificeerd binnen MedElkaar. In dit samenwerkingsverband van Stichting MedMij, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS, is vanaf begin 2022 gewerkt aan het inventariseren, analyseren en oplossen van de belangrijkste knelpunten die spelen omtrent het realiseren van effectieve PGO's.

Gedurende de Proof of Concept (PoC) werd gewerkt in twee trajecten. Binnen het eerste traject stelden de deelnemers een gebruiksvriendelijk ontwerp voor een mogelijke gebruikersreis op. Hierbij brachten ze verschillende wensen en prioriteiten rondom een lokalisatiefunctie in kaart in de vorm van een aantal voorbeeldschermen. Deze schermen zijn uiteindelijk ook getoetst samen met PGO-gebruikers.

Binnen het tweede traject is gekeken naar wat er op technisch vlak nodig is om vanuit een PGO bij Mitz lokalisatiegegevens op te kunnen halen. Hierbij lag de focus op het uitwerken van twee functionaliteiten:

  • Het ophalen van lokalisatiegegevens bij Mitz vanuit een PGO.
  • De mogelijkheid om als PGO-gebruiker een abonnement af te sluiten op nieuwe lokalisatiegegevens die bij Mitz geregistreerd worden. Dit betekent dat wanneer er bij Mitz nieuwe lokalisatiegegevens binnenkomen, deze gegevens automatisch gedeeld worden met de PGO van de gebruiker.

Mitz en Stichting MedMij hebben zich voorgenomen om in 2024 in een vervolg-PoC verder te werken naar het bouwen en beproeven van de lokalisatiefunctie.

Uitkomsten PoC

De belangrijkste bevindingen die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn:

  • Mitz is geschikt als bron voor het ontsluiten van lokalisatiegegevens.
  • Als de lokalisatiefunctie verder uitgewerkt wordt zal Mitz moeten toetreden tot het MedMij Afsprakenstelsel. Hoe de rol van Mitz er binnen het afsprakenstelsel precies uit zal zien, zullen Stichting MedMij en Mitz moeten bekijken.
  • Het gebruik van nieuwe toekomstige authenticatiemogelijkheden (in de vorm van BSNk Polymorfe Pseudoniemen) dient te worden onderzocht bij het ophalen van lokalisatiegegevens bij Mitz.
  • Een aantal ontwerpkeuzes voor het bouwen van een lokalisatiefunctie vragen nog om een beslissing en/of verder onderzoek. Twee van die keuzes gaan over:
    – Of de toestemming van de gebruiker voor het delen van lokalisatiegegevens vanuit Mitz met de PGO ook bij Mitz zelf geregistreerd moet worden.
    – De methode waarmee nieuwe lokalisatiegegevens automatisch gedeeld worden in het geval een PGO-gebruiker een abonnement bij Mitz afsluit.

Over PROVES

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s) en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.