Programma ‘Innovatieve Arbozorg’ voor betere arbeidsgerelateerde zorg

4 maart 2024
arbozorg
Innovatie
Nieuws

Om de kwaliteit van arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren, start binnenkort het nieuwe ZonMw-programma ‘Innovatieve Arbozorg’. Het programma moet er ook voor zorgen dat de kwaliteit en de opleiding van bedrijfsartsen wordt verbeterd. Om dit voor elkaar te krijgen is samenwerking tussen meerdere disciplines en organisaties cruciaal. Het programma van € 14.700.000, - heeft een looptijd van vier jaar en biedt ruimte voor zowel innovatiegerichte als praktijkgerichte projecten.

In de Nederlandse zorg staan het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte steeds meer centraal. Dat geldt ook voor de mensen in een werkomgeving. Maar mede door een tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen staat de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg onder druk.

Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Uit de meest recente prognose van het Capaciteitsorgaan blijkt dat het tekort aan bedrijfsartsen de komende tien jaar niet wordt ingelopen. Door vergrijzing neemt het tekort aan praktijkopleiders en de instroom van bedrijfsartsen in opleiding de komende jaren verder toe. Er zijn daarom maatregelen nodig om het vakgebied van bedrijfsartsen toekomstbestendig te maken.

Gezien de urgentie van de problematiek heeft de minister van SZW tijdelijke financiële middelen ter beschikking gesteld. Doordoor kunnen op korte termijn projecten worden ingediend die kunnen bijdragen aan het vergroten van de opleidingscapaciteit en de toekomstbestendigheid van de arbeidsgerelateerde zorg.

Minder zieken door arbeid

Het ZonMw-programma biedt voldoende experimenteerruimte voor het uitproberen van nieuwe werkwijzen om het einddoel te behalen. Dat einddoel is voorkomen dat mensen ziek worden of zelfs overlijden door slechte arbeidsomstandigheden. Ook wordt ernaar gestreefd om het aantal ongevallen en zieken door en op het werk daalt. Om die doelen te behalen is er ruimte voor onderzoek, verkenningen en het opzetten van samenwerkingsverbanden en kennisinfrastructuren voor de duurzame borging van het eindresultaat.

Het programma Innovatieve Arbozorg heeft die programmalijnen waarop projecten kunnen worden ingediend:

  • Programmalijn 1: Versterking, vernieuwing en innovatie van opleiding en na- en bijscholing.
    De focus ligt hierbij op het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de opleiding bedrijfsgeneeskunde op alle fronten.
  • Programmalijn 2: Samenwerking waarbij de aandacht voor het voorkomen van uitval door werk en het voorkomen van beroepsziekten meer centraal komt te staan.
  • Programmalijn 3: Bevorderen van kennis en van multidisciplinaire kennisontwikkeling en kwaliteitsborging.

Informatiebijeenkomst 13 maart

ZonMw heeft eind vorig jaar experts geraadpleegd om het programma van de subsidieoproep vorm te geven. Als een vervolg op de expertmeeting wordt op woensdag 13 maart van 10.00 – 13.00 uur een informatiebijeenkomst bij ZonMw in Den Haag gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt er meer informatie gegeven over de aanvraagprocedure van ZonMw en is er de mogelijkheid om input te geven. Naar verwachting opent in april 2024 de eerste subsidieoproep voor programmalijn 1. Meer informatie over het ZonMw-programma is te vinden op de programmapagina en in het programmavoorstel

Europese subsidies Het Europese programma Transforming Health and Care Systems (THCS) stelt binnenkort subsidie beschikbaar om de inzet van digitale technologie in de preventiezorg mogelijk te maken. Dit onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. ZonMw bracht onlangs de vooraankondiging naar buiten van de oproep ‘Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services’, die sinds 20 februari is opengesteld.