Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN-normen

10 mei 2023
NEN
Beleid
Nieuws

Er wordt in het kader van de nieuwe wet Wegiz hard gewerkt aan nieuwe NEN-normen met betrekking tot elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van die normen staat al en een ander deel wordt gedurende 2023 ontwikkeld. Dit gebeurt door het NEN in samenwerking met speciale werkgroepen. Gedurende 2023 worden bijvoorbeeld een aantal nieuwe generieke NEN-normen ontwikkeld: NEN 7517 (toestemming), NEN 7518 (identificatie en autenticatie) en NEN 7519 (lokalisatie) in ontwikkeling.

Op 18 april 2023 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Zeker is dat voor een optimale en veilige digitale gegevensuitwisseling normen nodig zijn. In die normen staan onder meer eisen voor taal en techniek waaraan softwaresystemen en ICT-leveranciers moeten voldoen en door middel van certificering moeten aantonen. Ook worden in de normen eisen gesteld aan de zorgaanbieders omtrent elektronische gegevensuitwisseling.

NEN en het zorgveld ontwikkelen hiervoor samen een stelsel van NEN-normen en certificatieschema’s. Dit stelsel zorgt ervoor dat gegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden en dat Certificerende Instellingen kunnen toetsen of aan de eisen van de normen wordt voldaan.

NEN-normen  en certificatieschema’s

Het doel van Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De nieuwe wet richt zich met name op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. NEN-normen en certificatieschema's, ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ), zijn belangrijk om dit proces genormeerd te laten verlopen.

Of zoals Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) het zelf mooi zegt: “Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang.” In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) daarom binnen het programma EGIZ aan verschillende NEN-normen.

NEN EGIZ ontwikkelt de normen

NEN EGIZ voert de regie voor de ontwikkeling van de normen. De inhoud van een norm wordt echter bepaald door werkgroepen die bestaan uit experts, die met elkaar afspraken maken rondom de inhoud van een nieuwe norm. NEN EGIZ zet zich in om te zorgen dat alle belanghebbende partijen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een norm. Binnen het domein Zorg en ICT zijn dit onder meer zorgaanbieders,  ICT-leveranciers en vertegenwoordigers van patiënten. Hieronder vind je een schema waarin wordt toegelicht welke normen met betrekking tot digitale gegevensuitwisseling er al zijn en aan welke normen NEN momenteel werkt.

NEN-normen voor specifieke gegevensuitwisselingen

De ontwikkeling van NEN-normen voor vier specifieke gegevensuitwisselingen kreeg vanuit de Meerjarenagenda Wegiz voorrang.

 • Basisgegevensset zorg (BgZ) - NEN 7540 - verwachte publicatie Q3 2023
 • Beeldbeschikbaarheid - NEN 7541 - in ontwikkeling

Medicatieoverdracht:

 • NEN 7542 (Medicatiegegevens) - verwachte publicatie normontwerp Q4 2023
 • NEN 7503 (Voorschrijven en ter hand stellen medicatie) - is herzien en gepubliceerd
 • Verpleegkundige overdracht - NEN 7545 - In ontwikkeling

NEN-normen voor generieke elementen

Bij normen voor generieke functies  gaat het over generieke elementen die een rol spelen bij elke gegevensuitwisseling. Denk hierbij aan de identificatie van een zorgverlener of de registratie van toestemming. De werkgroepen werken aan onderstaande normen.

De bestaande normen zijn:

 • Informatiebeveiliging in de zorg - NEN 7510 -  in revisie
 • Vertrouwensbasis gegevensuitwisseling - NEN 7512 - gepubliceerd
 • Logging - NEN 7513 - in revisie, verwachte publicatie Q4 2023

Nieuwe normen in ontwikkeling zijn:

 • Toestemming - NEN 7517 - in ontwikkeling, verwachte publicatie eind 2023
 • Identificatie & Authenticatie - NEN 7518 - in ontwikkeling, verwachte publicatie eind 2023
 • Lokalisatie - NEN 7519 - in ontwikkeling, verwachte publicatie eind 2023