De juiste geboortezorg gegevens met rol-zib matrix

wo 19 juni 2024 - 14:00
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Om de privacy van cliënten te beschermen en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, hebben geboortezorgpartijen in Nederland de zogeheten ‘rol-zib matrix’ goedgekeurd. Met deze matrix wordt binnen de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg geregeld dat zorgverleners alleen toegang hebben tot gegevens die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden noodzakelijk zijn. De matrix omvat alle data-elementen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en het Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD 3.2).

Niet relevante informatie wordt niet zichtbaar, waarmee de privacy van cliënten en patiënten beter gewaarborgd kan worden. De afkorting zib staat voor zorginformatiebouwsteen. Omdat zorgverleners hiermee alleen toegang hebben tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, voorkomt het dat ze informatie zien die niet relevant is en ook niet mogen worden gedeeld.

Rol-zib matrix en wetgeving

Met de rol-zib matrix wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de ene kant verplicht de WGBO zorgverleners om alle relevante gegevens te delen met medebehandelaars, terwijl aan de andere kant de AVG dataminimalisatie vereist. De rol-zib matrix lost dat spanningsveld op door te definiëren wat dan precies relevante gegevens zijn voor een bepaalde rol.

De matrix is vastgelegd in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Deze wordt onderhouden en bijgesteld zoals ook eventuele wijzigingen in de standaarden worden onderhouden en bijgesteld. Dit is onderdeel van de innovatie- & beheercyclus van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG).

Rollen binnen de matrix

Binnen de matrix zijn nu de zorgverlener-rollen verloskundig, kraamzorg, echoscopisch en ziekenhuis uitgewerkt. In de toekomst is het wenselijk om bijvoorbeeld de rol van ziekenhuiszorgverlener verder uit te splitsen. Het ontwikkelproces van de matrix begon jaren geleden met een versie gebaseerd op het PWD 2.3 en de BgZ. Hierin werd gedetailleerd vastgelegd welke informatie voor welke zorgverlenersrol relevant is. Door input en feedback van eindgebruikers uit de verschillende geboortezorgdisciplines te verzamelen, werd de matrix verder verfijnd en aangepast aan de nieuwste standaard, PWD 3.2.

Overlappende zibs

Het PWD en de BgZ hebben overlappende zorginformatiebouwstenen (zibs). Maar ook de informatiebouwstenen die wel in de BgZ staan en niet in het PWD bevatten fundamentele informatie voor alle geboortezorg zorgdisciplines. Ze moeten daarom raadpleegbaar zijn voor alle zorgprofessionals in de geboortezorg.

Technische details en implementatie De rol-zib matrix maakt gebruik van FHIR-resources, dit is een verzameling van gerelateerde data-elementen. Omdat de huidige technologie nog niet in staat is de relevantie per individueel data-element vast te stellen, is gekozen voor een hoger niveau van groeperen. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners toegang hebben tot complete sets van gerelateerde gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werk.