Online platform voor hartfalen

12 oktober 2023
Hart-Ziekte-a
Samenwerking
Nieuws

Hartfalen is een groot maatschappelijk probleem. Daarom heeft Deltaplan Hartfalen, een initiatief van de Hartstichting, het Netherlands Heart Institute en de Dutch CardioVascular Alliance, een online platform gelanceerd waarop hartfalenspecialisten gaan samenwerken aan een effectieve aanpak van hartfalen. Doel van het Deltaplan Hartfalen is de awereness voor deze ziekte te verhogen. Het platform is een van de eerste initiatieven op weg naar dit doel.

Nederland telt op dit moment 240.000 geregistreerde patiënten met hartfalen. Echter, geschat wordt dat nog eens meer dan een kwart miljoen Nederlanders aan deze aandoening lijden, zonder dat ze dit zelf weten. Bovendien wordt verwacht dat het aantal patiënten met hartfalen de komende jaren nog fors zal toenemen als gevolg van de vergrijzing.

Deltaplan Hartfalen

Op het platform van Deltaplan Hartfalen zal informatie te vinden zijn over wetenschappelijk onderzoek, projecten en best practices. Het platform moet een bijdrage gaan leveren aan de bekendheid over de ernst van hartfalen, vroegtijdig herkennen van hartfalen bevorderen en de behandeling en verzorging van hartfalenpatiënten verder verbeteren. Voor een betere verzorging van deze patiënten wil men een samenwerking aangaan met Juiste Hartzorg op de Juiste Plek.

Een ander doel van het online platform is het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijke hiaten en kansen binnen het hartfalen werkveld. Daarom nodigt het prjecteam van Deltaplan Hartfalen hartfalenspecialisten, zorgprofessionals en onderzoekers uit om initiatieven die nog niet op de website staan aan te melden via deltaplanhartfalen@dcvalliance.nl. Zo wil het Deltaplan Hartfalen specialisten ondersteunen om de ziektelast van hartfalen te verminderen en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Verbeteren bewustwording en zorg

Het nut van een centraal platform is om inzichtelijk te krijgen waar mogelijke hiaten en kansen liggen in het hartfalen-werkveld. Het projectteam Deltaplan Hartfalen nodigt hartfalenspecialisten, zorgprofessionals en onderzoekers daarom van harte uit om initiatieven die nog niet op de website staan aan te melden via deltaplanhartfalen@dcvalliance.nl.

Op het platform worden vier actiepunten benoemt:

  • Verbeteren van de maatschappelijke bewustwording hartfalen
  • Vroege herkenning van hartfalen
  • Optimaliseren van hartfalenzorg (‘de juiste zorg, op de juiste plek’)
  • Het initiëren van (onderzoeks-)consortia

Datagedreven samenwerking

Samenwerking op het gebied van de diagnostiek en behandeling van hartfalen is cruciaal. Een goed voorbeeld daarvan is te zien bij het Erasmus MC en Amphia ziekenhuis. Zij besloten eerder dit jaar om het aantal opnames bij hartfalen terug te dringen door een datagedreven samenwerking. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een uniforme registratie in de verschillende EPD's. Daarvoor is een speciaal zorgpadformulier ontwikkeld, dat samen met alle cardiologen in Nederland is vastgesteld. Zo worden de gegevens over de behandeling van patiënten met hartfalen overal op dezelfde manier opgeslagen en kunnen deze ook veel makkelijker gedeeld worden.

Het Deltaplan Hartfalen is een initiatief van de Hartstichting en Netherlands Heart Institute, die samenwerken onder de vlag van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA). Hierbinnen bundelen 22 onderzoeks- en zorginstanties hun krachten om oplossingen voor hart- en vaatziekten sneller bij patiënten te krijgen. Op 22 april 2024 organiseert het Deltaplan Hartfalen een symposium, ter gelegenheid van de start van de eerste Landelijke Hartfalenweek. Daarin zullen verschillende regio's hartfalen onder de aandacht brengen van het grote publiek.