Utrechtse ziekenhuizen maken regionale IZA-vuist

28 juni 2023
IZA
Samenwerking
Nieuws

Utrechtse ziekenhuizen slaan de handen ineen om nu én in de toekomst samen zorg te dragen voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio Utrecht. Het gaat om samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht. Gezamenlijk maken ze een regionale IZA-vuist en werken ze samen op het gebied van HRM, digitalisering, acute zorg, complexe zorg en ouderenzorg.

De Utrechtse ziekenhuizen willen gedegen samenwerken om de ambities van met name het IZA waar te maken. Dit hebben de vier Raden van Bestuur afgesproken in de ‘Regioaanpak ziekenhuizen’ waarin ook vijf ambities staan genoemd.  

Regionale loopbaanpaden

Een eerste ambitie is een gezamenlijk personeelsbeleid. Gebrek aan medewerkers, werkdruk en andere arbeidsmarktproblematiek zijn tegenwoordig dagelijkse gespreksstof in de bestuurskamers. In 2032 wordt zelfs een tekort verwacht van 155.000 zorgmedewerkers. Als die prognose wordt aangepast aan de effecten van onder meer IZA en WOZO, blijft het verwachte tekort nog steeds 138.000 medewerkers. Volgens de Utrechtse zorgbestuurders is juist tijdens zo’n ingewikkelde arbeidsmarktsituatie regionale samenwerking essentieel.

Ofwel niet concurreren op de arbeidsmarkt maar juist samenwerken! Daarbij hoort allereerst een gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden en behouden van voldoende ziekenhuispersoneel in de regio. Het is volgens de bestuurders belangrijk om professionals voor de regio aan te trekken en te behouden. Het streven is om samen meer ruimte voor opleiding te creëren en opleidingen te verbeteren. Gestart wordt met de beroepen waar het grootste tekort aan is: operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, dialyse verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen en SEH-verpleegkundigen. Ook wordt samen gekeken naar de ontwikkeling van regionale loopbaanpaden, uitwisseling van personeel en vermindering van inzet ZZP’ers.

Ziekenhuizen gaan voor passende zorg

Een tweede belangrijk punt van de samenwerkende Utrechtse ziekenhuizen betreft een goede logistieke doorstroom en een goede centrale organisatie van de acute zorg. Het regionale Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) kan een rol spelen om inzicht te krijgen in hoe de verschillende spoedstromen georganiseerd zijn en of er processen zijn die verbeterd of vereenvoudigd kunnen worden. Doel is om samen met andere zorgpartijen te komen tot de juiste (spoed)zorg op de juiste plek voor iedere patiënt in de regio.

De derde ambitie waarvoor de handen op elkaar gaan, is het voorkomen van instroom van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. De bestuurders willen dit samen met goed beleid waar mogelijk voorkomen. Wanneer ouderen toch naar het ziekenhuis moeten, is het zaak om de doorstroom te verbeteren en versnellen. Hiervoor wordt samen met VVT-instellingen gewerkt aan een model om de doorstroom en knelpunten te monitoren. Tevens wordt ingezet op het verbeteren van processen bij indicatiestelling, overdracht en ontslag. Dit alles zal volgens betrokkenen bijdragen aan passende zorg - de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment - in de regio.  

Centralisatie complexe zorg

Een ander belangrijk vierde regionaal samenwerkingsthema is (mogelijke) centralisatie. Aan de ene kant moet medisch specialistische zorg in de regio breed toegankelijk blijven en dichtbij de patiënt. Aan de andere kant is concentratie van complexe zorg en expertise om tal van redenen nodig in de regio. De ziekenhuizen hebben ieder een specifiek profiel en zijn daarmee aanvullend aan elkaar. Er wordt dan ook al op veel terreinen samengewerkt om zorg te concentreren of te spreiden. Bijvoorbeeld voor kankerzorg (Oncomid), vaatchirurgie en laboratoriumonderzoek.

Ziekenhuizen werken samen aan digitalisering

Een vijfde gezamenlijke regionale ambitie is om met - samen met álle regionale partners - intensief samen te werken op het gebied van digitalisering. Een belangrijk onderdeel van die digitaliseringsslag is een eenduidige gegevensuitwisseling, die nodig is om de zorgdata beschikbaar te hebben op de plek waar de zorg gegeven wordt. Hiernaast delen de ziekenhuizen kennis en expertise met elkaar van lopende initiatieven, zoals monitoring op afstand.

Deze toekomstbestendige regio-aanpak is volgens de vier betrokken bestuurders een belangrijke stap voor behoud van goede zorg in de regio. Verder zien de ziekenhuizen het als hun verantwoordelijkheid om tot meer eenduidige samenwerkingsvormen te komen met huisartsen, VVT en andere zorgpartners. Alleen gezamenlijk kunnen zorgorganisaties uiteindelijk een IZA-vuist maken en de uitdagingen in de zorg het hoofd bieden.