Goede zorg begint met goede diagnostiek

23 februari 2024
taking blood sample
Innovatie
Nieuws

Ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden voor alle Nederlanders. De hoop is gevestigd op technologie, digitalisering en doelmatigheid op basis van zogenoemde passende zorg, dat wil zeggen de juiste zorg op de juiste plaats. Dit begint met goede diagnostiek. Innovatieplatform iDx zet in op vernieuwing van diagnostiek om de huisartsengeneeskunde te verbeteren. Belangrijke speerpunten zijn doelmatigheid, meer wisselwerking tussen arts en patiënt en verlaging van de werkdruk.

Het aandachtsgebied van huisartsengeneeskunde strekt zich in de visie van iDx uit van de bank thuis en de dokterspraktijk tot het in samenspraak opgestelde behandelplan. Het doel is om de relatie tussen de patiënt en de dokter opnieuw vorm te geven, zodat dokter en patiënt samen optrekken. Een eerste vereiste is dat het proces van diagnostiek beter aansluit op hun leven en behoeften.

Diagnostiek verbreden

Daartoe moet de diagnostiek verbreden vanuit een gedeelde visie op wat het diagnostisch proces omvat. Op grond daarvan kunnen patiënt en dokter samen besluiten en acties nemen over gezondheid, ziekte en zorg. Directeur-bestuurder Cherelle de Graaf licht toe: “Nauwere samenwerking tussen arts en patiënt zorgt voor een andere rolverdeling waarmee de zorg passender en menselijker wordt. Door de patiënt meer te betrekken krijgt hij een actievere rol en wordt hij zelfredzamer. Hierdoor helpen we tevens de werkdruk in de praktijk verlagen.”

De Graaf voelt zich geïnspireerd door andere veranderingsinitiatieven die in korte tijd relevant zijn geworden. Als voorbeeld wijst ze op het National eHealth Living Lab (NeLL), waaraan zij meegebouwd heeft. De kennisinstelling, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), verbindt mensen en partijen om samen te werken aan toekomstbestendige digitale zorg en faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar e-health toepassingen.

Initiatieven verbinden

Voor iDx ziet Cherelle een soortgelijke rol weggelegd. “We houden het zo ‘slim’ mogelijk. iDx is een onafhankelijke, financieel gezonde organisatie. Dat stelt ons in staat om initiatieven en projecten los van andere (deel)belangen kritisch onder de loep te nemen en het kaf van het koren te scheiden. We zijn geen groot bureau, maar een klein team dat door middel van zorgvuldige projectselectie de juiste mensen uit het netwerk samenbrengt en initiatieven verbindt en opstart. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij wat anderen al doen. Zo denken meerdere instellingen en organisaties na over de toekomst van de eerstelijnszorg.”

Waar mogelijk wil IDx daarbij volgens De Graaf focus aanbrengen op de rol van de diagnostiek. Ook studies naar de effecten en meerwaarde van digitalisering van onder andere de Universiteit Maastricht bieden aanknopingspunten. “Verder werken we samen met het UMCU en zijn we aangesloten bij het landelijk consortium Urban DX en zijn we voortdurend op zoek naar interessante partners in het veld.”

Samenwerking

Tot mogelijke partners behoren nadrukkelijk ook bedrijven. Zij zijn de leveranciers van nieuwe systemen, apparaten en producten voor de zorg en investeren in research en ontwikkeling. Door beter samen te werken, kan de industrie een belangrijke bijdrage leveren aan de vormgeving van de zorg van de toekomst.

Datzelfde geldt voor zorgverzekeraars en de politiek. En last but not least, integendeel, voor patiënten, stelt De Graaf. “We gaan alle belanghebbenden de komende tijd uitvoerig bevragen over de (on)mogelijkheden, wensen en voorwaarden van vernieuwing van het diagnostisch proces, met speciale aandacht voor de samenwerking en communicatie tussen patiënt en huisarts.”

Lees het hele artikel in ICT&health editie 1, die onlangs verschenen is.