Vastlegging data Basisgegevensset Zorg moet beter

12 juni 2020
Medisch-Dossier-Dokter
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De derde audit van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) die door Registratie aan de bron bij de umc's uitgevoerd is, laat zien dat met name de vastlegging van de gegevens van de BgZ nog verbetering behoeft. Inmiddels zijn bijna alle umc's zover dat ze hun BgZ uit het EPD kunnen halen en bij elkaar op het beeldscherm kunnen zetten. Wat nog ontbreekt, is de mogelijkheid om gegevens tussen EPD's onderling uit te wisselen.

In de Kamerbrief van 12 juli 2019 schreef toenmalig minister Bruins (Medische Zorg& Sport) zijn verwachting uit dat umc's een prominente rol spelen bij de implementatie van de 28 zorginformatiebouwstenen (zibs). Samen vormen die de Basisgegevensset Zorg (BgZ). “Umc’s leveren een actieve bijdrage aan verbetering van gegevensuitwisseling, registratie aan de bron en hergebruik van data", aldus Bruins destijds.

Basisgegevensset Zorg audit

Om een beeld te krijgen van de status van de BgZ-implementatie, voerde Registratie aan de bron begin dit jaar bij alle umc's voor de derde keer een audit uit. De resultaten tonen aan dat bijna alle umc's hun BzG kunnen opleveren in een zogenoemd HL7 CDA bericht, conform de landelijke standaard voor uitwisseling. De gegevens kunnen vervolgens met een viewer bekeken worden, maar het direct uitwisselen tussen EPD's is nog niet mogelijk. Net als vorig jaar, bij de tweede audit, is wel weer vooruitgang geboekt. Een van de belangrijkste verbeterpunten voor de komende periode is de vastlegging van gegevens voor de Basisgegevensset Zorg.

Carolinen Bouma, programmamanager bij Registratie aan de bron, heeft naar aanleiding van de audit alle umc's geadviseerd om de resultaten daarvan met elkaar te delen en, samen met leveranciers, in gesprek te gaan om tot eenduidigheid te komen. Dat zal bijdragen aan een verbetering van de inrichting en het gebruik van EPD's. De verbeteracties zitten hem ook vooral in het gebruik, zo stelt Bouma.

"We zien dat umc’s de afgelopen periode vooral veel aandacht hebben besteed aan extraheren en weergeven. Daar is dan ook grote vooruitgang geboekt. Wat betreft het goed registreren van gegevens, dat moet nog verder verbeteren. Uit de audit blijkt dat umc’s over het algemeen de gegevenselementen binnen de zibs vullen die ze relevant achten. Elk umc en EPD-leverancier maakt hierin zijn eigen afwegingen. Het is wenselijk om landelijke afspraken te maken over welke gegevens wel en niet worden gebruikt dan wel ingebouwd”, zo licht Bouma toe.

Stapsgewijs naar uitwisseling patiëntgegevens

“Om patiëntgegevens uit te kunnen wisselen, is een aantal stappen nodig. Die stappen vormen samen een keten. Ten eerste moet je de gegevens vastleggen in het epd. Op het moment dat een patiënt bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis gaat, moet je die gegevens extraheren uit het epd en verwerken zodat het andere ziekenhuis die gegevens kan weergeven en hergebruiken", zegt Gé Klein Wolterink, adviseur BgZ- en zibs-implementatie bij Registratie aan de bron.

"Vorige jaren richtte onze audit zich op het kunnen vastleggen in het epd. We weten nu dat dat kan, dus dit jaar hebben we gekeken of de gegevens ook echt góed worden vastgelegd. Bovendien hebben we het extraheren en weergeven van de gegevens getest. Met gegevens van anonieme testpatiënten hebben we in elk umc getoetst hoe goed die processen lopen", aldus Klein Wolterink.

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend van belang is voor continuïteit van zorg. De gegevens kunnen door zorgverleners en patiënten eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt.