VIPP 5 officieel afgerond, ondersteuning gaat door

3 januari 2024
Computers informatie
Digitalisering
Nieuws

VIPP 5 is officieel afgerond. Het stimuleringsprogramma voor digitale uitwisseling van gegevens liep tot 31 december 2023. Voor de deelnemende instellingen die uitstel hebben gekregen en de resterende modules in 2024 afronden, blijven de VIPP 5-programmateams alle nodige ondersteuning bieden, zo laat de organisatie achter het programma weten in zijn jaaroverzicht.

Met VIPP 5 is een fundament gelegd voor landelijke digitale gegevensuitwisseling, zo stelt het verantwoordelijke programmabureau. Voor de uitwisseling met patiënten is samen met andere sectoren een PGO Werkagenda opgesteld voor 2024 en 2025. Die omschrijft wat zorgsectoren zelf kunnen doen om te voldoen aan de Wegiz en het IZA.

Opvolger VIPP 1 en 2

De VIPP-regeling voor medisch-specialistische zorg (VIPP 5) werd in februari 2020 officieel van kracht. Het was de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. Dit waren de eerste stimuleringsregelingen om open, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesystemen sneller ingevoerd te krijgen. Waar VIPP 1 en 2 zich vooral richtten op de uitwisseling tussen patiënt en professional (medicatie- en patiëntgegevens), richtte VIPP 5 zich ook op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling.

Het merendeel van de deelnemende instellingen heeft inmiddels module 1 en 2 afgerond of is in afwachting van hun auditrapport. Steeds meer instellingen behalen ook module 3. Voor diverse zorginstellingen kent deze module echter wat technische uitdagingen vanwege de uitwisseling tussen verschillende EPD’s. Deze instellingen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om VIPP 5 af te kunnen ronden. Ook in 2024 ondersteunen de programmabureaus VIPP 5 de instellingen daarom nog.

Ondersteunen deelnemers

Gedurende 2023 is op allerlei manieren kennis en advies gedeeld om deelnemers aan VIPP 5 te ondersteunen. Zo werden tijdens het VIPPtival de eerste resultaten van landelijke gegevensuitwisseling met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, umc’s, klinieken, deelnemende zorgpartijen en leveranciers besproken en gedeeld.

Daarnaast zijn er stappenplannen, handreikingen, modelprocedures en een invulhulp ontwikkeld voor module 3. Ook op communicatief en veranderkundig vlak bood het programmabureau ondersteuning, zoals met diverse communicatiemiddelen, best practices en implementatiecafé’s. Ook heeft het programmabureau regelmatig contact onderhouden met het ministerie van VWS om de stand van zaken met betrekking tot VIPP 5 te bespreken en de uitdagingen die deelnemende instellingen ervaren onder de aandacht te brengen.

Overzicht mijlpalen

Op de website van VIPP 5 wordt een overzicht gegeven van belangrijke mijlpalen uit 2023

  • Bijna alle deelnemende instellingen hebben module 1 en 2 gerealiseerd. Steeds meer instellingen hebben alle modules behaald en VIPP 5 volledig afgerond.
  • De VIPP 5-regeling is voor module 1 en 3 op een aantal punten aangepast. Voor module 1 is de resultaatverplichting veranderd naar een inspanningsverplichting. De deadline voor module 3 is verschoven naar 31 december 2023.
  • In januari 2023 vond de tweede VIPPtathon plaats, met PGO-leveranciers, DVA’s en zorginstellingen. In een connectathon-achtige setting testten zij real time de uitwisseling van gegevens tussen instellingen en PGO’s.
  • Een werkgroep onder leiding van Taskforce Samen Vooruit, Programma Twiin en VIPP 5 heeft de specificaties van Notified Pull op basis van FHIR uitgewerkt. Deze keuzes zijn nu opgenomen als afspraken in de Technical Agreement.
  • Het VIPPtival in juni gaf een terugblik op de eerste resultaten van het VIPP-programma en een vooruitblik naar wat er nog moet gebeuren om landelijke gegevensuitwisseling en PGO’s tot een succes te maken.
  • In juni vond VIPP Live plaats, waar PGO-leveranciers, designers en eindgebruikers (patiënten en burgers) acht PGO’s evalueerden op gebruiksvriendelijkheid.
  • Om zorginstellingen te helpen bij het eenduidig en eenmalig vastleggen van patiëntgegevens voor meervoudig gebruik biedt VIPP 5 de serious game Registratie aan de Bron aan.
  • Om leveranciers, instellingen én auditoren te kunnen ondersteunen in het beoordelen of zij voldoen aan alle eisen die gesteld worden in VIPP 5 module 3 is er een invulhulp ontwikkeld.
  • Er is een Modelprocedure voor module 3 opgesteld die instellingen kunnen gebruiken voor het opstellen van hun eigen procedures rondom het uitwisselen van gegevens.