Gronings zorgnetwerk tekent voor toekomstbestendige ouderenzorg

7 maart 2024
netwerk
Samenwerking
Nieuws

Op 1 maart 2024 hebben het Martini Ziekenhuis, De Hoven, Dignis, ZINN, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Groningen een intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee wordt de samenwerking in de Groningse zorgketen voor ouderenzorg bevestigd. Onder de noemer Zorgnetwerk Stad & Ommeland werken deze organisaties sinds 2022 al samen en die samenwerking wordt met de ondertekening van de overeenkomst geïntensiveerd. Het gezamenlijke doel is, aansluitend op de bedoelingen van het IZA, om de ouderenzorgketen regionaal en effectief te organiseren.

Regionale samenwerkingsinitiatieven zoals Zorgnetwerk Stad & Ommeland zijn een praktische uitwerking van de principes van het IZA en passende zorg. Door de krachten te bundelen, kunnen zorgaanbieders beter inspelen op de lokale behoeften. De nadruk ligt op samenwerking binnen de regio, de ontwikkeling van mobiele geriatrie teams én het realiseren van een soepele overgang van de ene naar de andere woonvorm.

Mobiele Geriatrie Teams

In Groningen is de inzet van Mobiele Geriatrie Teams (MGT's) een belangrijke vernieuwing die past bij het adagium ‘thuis als het kan en in een zorginstelling als het moet’. Op dit moment functioneren de MGT’s nog op lokaal niveau en daar liggen kansen. Samen met andere ouderenzorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen en GGZ wordt namelijk gewerkt aan een plan, om in de provincie Groningen en de kop van Drenthe, te werken aan een regionale dekking van mobiele geriatrie teams.  

Het realiseren van een provinciale dekking zorgt ervoor dat iedere thuiswonende oudere, via de huisarts, toegang heeft tot gespecialiseerde ouderenzorg. Zo wordt de druk op de huisartsenzorg verminderd en kunnen doorverwijzingen naar de tweede lijn en intramurale ouderenzorginstellingen worden voorkomen of worden uitgesteld. Deze mobiele teams brengen gespecialiseerde geriatrische zorg direct naar de thuisomgeving van kwetsbare ouderen, in lijn met de principes van passende zorg.  

Zorgnetwerk Stad en Ommeland

De vergrijzing, een toenemend personeelstekort en het overheidsbeleid gericht op ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen zorgt op verschillende plekken binnen het zorgketen voor een stijgende vraag naar geriatrische kennis en expertise. Ook vraagt het van organisaties om de ouderenzorgketen goed onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe ze goede zorg kunnen blijven leveren en overbelasting in de keten kunnen voorkomen. Alles bij elkaar een uitdaging waar het Zorgnetwerk Stad en Ommeland zich nu dus nog meer in vastbijt.

Groninger Kracht

Het zorgnetwerk valt sinds 2023 onder de pijler ‘Stevige positionering van de ouderenzorg (V&V) in het netwerk’ van samenwerkingsverband Groninger Kracht. Onder begeleiding van een netwerkmanager stemmen de betrokken organisaties van Zorgnetwerk Stad & Ommeland de capaciteit af en organiseren ze soepele ‘overgangen’ tussen verschillende zorgvormen. Het doel is om te voorkomen dat een zorgvorm overbelast wordt. Maar ook wil men dat (acute) specialistische medische zorg toegankelijk blijft voor diegene die het op dat moment echt nodig hebben. Om die reden verkent het zorgnetwerk volop verschillende mogelijkheden om patiëntenstromen te verleggen van specialistische ziekenhuiszorg naar specialistische zorg geleverd door een intramurale ouderenzorginstelling.