Samenwerking voor betere kwaliteits- en informatiestandaarden

di 4 juni 2024 - 14:00
Databeschikbaarheid
Nieuws

Voor een nog betere afstemming over digitale informatievoorziening en databeschikbaarheid binnen de zorg hebben Zorginstituut Nederland en Nictiz vorige week een bestuurlijke intentieovereenkomst getekend. Beschikbaarheid van data is noodzakelijk om goede zorg te kunnen leveren, voor alle patiënten, zorgaanbieders en andere partijen in zorg en welzijn. Met deze afspraak geven beide partijen aan de huidige samenwerking te gaan uitbreiden en passende zorg verder door te ontwikkelen.

Door de samenwerking willen de partijen voorkomen dat er overlapping is in de uitvoering van de taken. Uiteindelijk is het doel dat de samenwerking leidt tot een betere afstemming van (digitale) kwaliteits- en informatiestandaarden. Nictiz en het Zorginstituut geven met de samenwerking vorm aan de opgaven om passende zorg te realiseren.

Uitwisseling binnen en tussen domeinen

Beide partijen zetten erop in dat gekozen oplossingen en producten breed toepasbaar zijn op het gehele zorg- en welzijnsdomein. Dit moet leiden tot meer eenduidige vastlegging en uitwisseling van gegevens binnen én tussen domeinen in het zorgveld. Leidend hierbij is het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast versterken Nictiz en het Zorginstituut elkaar in het adviseren aan het ministerie van VWS.

De samenwerking tussen de twee instituten zorgt ervoor dat informatie- en kwaliteitsstandaarden nog beter op elkaar gaan aansluiten. De kwaliteitsstandaarden bevatten afspraken over hoe passende zorg eruit moet zien en welke informatie daarvoor nodig is. Informatiestandaarden bevatten afspraken over hoe gezondheidsinformatie betrouwbaar wordt vastgelegd, beschikbaar komt en wordt uitgewisseld. Het samenwerken vanuit een visie en een taal sluit ook goed aan bij de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel.

Goede data leiden tot passende zorg

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners toegang hebben tot complete en actuele data van patiënten. Een zorgverlener en de patiënt moeten op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt. Het digitaal uitwisselen van data komt ten goede aan de behandeling en patiënten kunnen sneller worden geholpen. Ook kunnen patiënten op basis van complete en actuele data betere keuzes maken in de behandeling. Met het huidige personeelstekort in de zorg zijn ook zorgverleners geholpen. Zij hebben minder te maken met administratieve lasten.

Eenmaal vastgelegd kan dezelfde data voor meerdere doelen worden hergebruikt. Bijvoorbeeld voor beleidsvorming, onderzoek en kwaliteit. In de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel staat beschreven wat en hoe daaraan wordt gewerkt in Nederland.