NHG-leidraad voor gegevensuitwisseling met wijkverpleegkundigen

ma 8 april 2024 - 16:30
wijkverpleegkunde
Zorgtransitie
Nieuws

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft eind maart 2024 een leidraad uitgebracht. Doel: het verbeteren van de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Vanwege de trend om de zorg waar mogelijk zoveel mogelijk dichtbij huis te brengen, is dit thema steeds belangrijker. In de leidraad wordt vastgesteld dat er zeker nog ruimte is om de gegevensuitwisseling te verbeteren. Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een uitgebreidere handreiking, die in nauwe samenwerking met de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) tot stand zal komen.

De publicatie van deze leidraad is een antwoord op de groeiende noodzaak voor betere zorgverlening voor patiënten thuis. Dat geldt met name voor het snel toenemende aantal kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Het NHG wil graag de gegevensuitwisseling met de wijkverpleegkundigen verbeteren om de zorg te optimaliseren en de zorgprocessen te vereenvoudigen. Ook zal op den duur digitale gegevensuitwisseling tussen beide beroepsgroepen verplicht worden op basis van de Wegiz via een Algemene Maatregel van Bestuur.

Huisartsenperspectief

De leidraad schetst het proces van gegevensuitwisseling met wijkverpleegkundigen vanuit huisartsperspectief. In het document worden ook de momenten genoemd waarop deze uitwisseling belangrijk is voor de zorg voor patiënten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een actieve verzending van gegevens door de huisarts en de mogelijkheid voor de wijkverpleegkundige om het huisartsdossier te raadplegen. De handreiking heeft aandacht voor de informatiebehoefte die in verschillende zorgsituaties ontstaat.

Beperkingen HIS

In de leidraad wordt vastgesteld dat er zeker nog ruimte is om de gegevensuitwisseling te verbeteren. Het gaat dan met name om de technische implementatie van de uitwisseling en de toepassing in de praktijk. Een van de uitdagingen betreft de beperkingen van de huidige Huisartsen Informatie Systemen (HIS). Hoewel het HIS een centrale rol speelt in het beheer van patiëntgegevens, is de toegankelijkheid voor wijkverpleegkundigen nog steeds een knelpunt. De huidige systemen bieden niet altijd de nodige functionaliteiten voor efficiënte en veilige gegevensuitwisseling en dat belemmert soms een soepele samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen.  

Belangrijk is ook dat er inmiddels wordt gewerkt aan een uitgebreidere handreiking, die in nauwe samenwerking met de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) tot stand zal komen. Deze handreiking zal gedetailleerde richtlijnen bevatten voor de wederzijdse uitwisseling van specifieke gegevens tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen omdat die er momenteel nog niet zijn.  

Aandachtspunten in leidraad

De leidraad benadrukt verschillende belangrijke aandachtspunten die essentieel zijn voor een succesvolle implementatie van gegevensuitwisseling. We noemen er hier drie:

Adequate dossiervorming: Een compleet patiëntendossier is onmisbaar. Het moet alle relevante zorginformatie bevatten, niet alleen van de huisarts zelf maar ook van andere betrokken zorgverleners. De NHG-Richtlijn ADEPD biedt richtlijnen voor het samenstellen van een effectieve dossiersamenvatting.

Toestemming van de patiënt: De uitwisseling van gegevens moet voldoen aan wettelijke vereisten zoals de WGBO en de Wabvpz. Afhankelijk van de aard van de samenwerking en de gebruikte uitwisselingsstructuren, kan de noodzaak voor expliciete patiënttoestemming in de praktijk variëren.

Technische en functionele eisen: De gebruikte informatiesystemen moeten ‘compatibel’ zijn met de berichtstandaarden. Verder moeten ze de mogelijkheid bieden om gegevens veilig uit te wisselen en beschikbaar te stellen voor raadpleging. Dit omvat onder meer eisen aan beschikbaarheid, identificatie en autorisatie  die in overeenstemming moeten zijn met de normen NEN-7510 en 7512.