'Digitalisering' is prominent thema in meerjarencontract VGZ en VIGO

17 april 2023
VIGO
Digitalisering
Nieuws

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid (VIGO) en het VGZ Zorgkantoor ondertekenden op 13 april 2023 een contract van 5 jaar om de strategische samenwerking te bekrachtigen. Zorgverzekeraar VGZ heeft hiermee de eerste meerjarenafspraak gemaakt met een ggz-aanbieder binnen de Langdurige Zorg. In het contract is een prominente plek ingeruimd voor het realiseren van digitale opties in de geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf 2024 worden alle zorgkantoren en Wlz-aanbieders in Nederland gestimuleerd om meerjarige contracten af te sluiten. Dat is onlangs door minister Conny Helder nog benadrukt. Het vijfjarig contract van VGZ en Vincent van Gogh is zo gezien dus de aftrap van een lange reeks. Beide partijen zien de noodzaak van meerjarig samenwerken in, omdat deze nodig is om de langdurige zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De overeenkomst biedt Vincent van Gogh en VGZ tevens de ruimte om te investeren in nieuw zorgaanbod, kwaliteit, innovatie en technologie én om digitalisering prominent op de agenda te zetten.

Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO vult aan: “Wij geloven er bij Vincent van Gogh in dat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij wil wanneer de cliënt direct in de eigen omgeving de juiste zorg en begeleiding krijgt die past bij de persoonlijke situatie.  Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol en de vraag die centraal staat is: Hoe stelt zorgtechnologie de cliënt in staat om meer eigen regie over zijn of haar leven te voeren?”

Digitaal ontmoetingsplein

Een goed voorbeeld van een initiatief om de autonomie bij cliënten bij VIGO te versterken is de ontwikkeling van een digitaal ontmoetingsplein. Hier kunnen cliënten elkaar, naast het buurthuis of wijkteam, ook virtueel ontmoeten. Dit biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en geeft cliënten houvast. Ook kunnen cliënten en naasten er informatie vinden over psychische aandoeningen. Een ander voorbeeld dat de regie verbetert is het slimme zorghorloge, de Miles,  een middel waarmee cliënten hun autonomie en bewegingsvrijheid kunnen ‘oefenen’. Dit zorghorloge kan cliënten digitaal begeleiden en zorg op afstand bieden. Hiernaast zijn er bij VIGO nog tal van andere digitale opties die al ingezet worden of die in ontwikkeling zijn.

e-Health prominent op agenda

De gehele GGZ heeft de afgelopen twee jaar trouwens, onder druk van corona en het stimuleringsprogramma VIPP-GGZ, het thema e-Health prominent op de agenda gezet. Ook zijn er de al stappen gezet omtrent e-Health, blended care en wat betreft de digitalisering van de gegevenswisseling. Belangrijk is nu om die verandering ook op termijn goed vast te houden en dat gaat met de contracten voor langere termijn nog beter lukken.

Zeker met het oog op de snel toenemende personeelskrapte in de langdurige zorg is de vraag op welke manier e-Health optimaal kan worden ingezet steeds urgenter. In de praktijk zijn er gelukkig steeds meer geslaagde initiatieven op dit vlak. Een recent voorbeeld van slimme e-Health zien we bij de samenwerking van Minddistrict en Psylaris. Zij slaan de handen in elkaar bij  het ontwikkelen en faciliteren van één platform voor hoogwaardige oplossingen voor digitale of blended care, zoals de inzet van VR.

Woon-zorg-leef-concepten

Een ander belangrijk thema, naast digitalisering, binnen de samenwerking tussen VGZ en Viggo zijn woon-zorg-leef-concepten. Het antwoord op de toenemende zorgvraag binnen de langdurige zorg is volgens betrokkenen namelijk níet het bouwen van meer klinische voorzieningen. Belangrijk is vooral om juist zoveel mogelijk voor cliënten in de wijk een thuis te organiseren, zodat ze daar hun leven verder kunnen vormgeven.

Ook in de nacht kunnen cliënten daarom bijvoorbeeld op afstand contact opnemen met zorgprofessionals, die deel uitmaken van een nachtzorgteam. Jolande Tijhuis: “Het doel van de woon-zorg-leef-concepten is de zelfredzaamheid, veerkracht en vitaliteit van onze cliënten op individueel en wijkniveau verbeteren en onnodige zorg voorkomen. En het biedt ook voordelen voor de zorgprofessionals, die op afstand kunnen ondersteunen.”