VWS start met nieuwe fase voor PGO's

1 maart 2024
PGO
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het ministerie van VWS zet, met de lancering van Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO) en een nieuwe aanbesteding, een grote stap in het verbeteren van het gezondheidsinformatiestelsel. Hiermee pakt VWS de regierol rond de ontwikkeling van PGO’s, zoals voormalig minister Kuijpers eerder beloofde. Het initiatief MGO is onderdeel van het project MedElkaar en heeft als doel alle gezondheidsgegevens van burgers op één centrale plek beschikbaar te maken. De focus ligt op het bieden van vertrouwen, databeschikbaarheid, regie voor de gebruiker en het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO's).

Met Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO) en een aanbesteding geeft VWS invulling aan haar regierol op het gezondheidsinformatiestelsel. Het doel is het realiseren van het beschikbaar maken van een overzicht van gezondheidsgegevens op één plek. Het uitgangspunt is hierbij expliciet dat er geen concurrentie gaat ontstaan omtrent persoonlijke gezondheidsdata.

Leveranciers kunnen zich onderscheiden met functies die meerwaarde bieden voor hun klanten. Die klanten kunnen in de praktijk PGO-gebruikers zijn, maar ook zorgverleners. PGO’s worden in  in ieder geval steeds bekender onder de bevolking. Het verzamelen van medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving, of PGO, is in 2023 bijvoorbeeld aanzienlijk toegenomen en heeft recordhoogten bereikt. Het aantal unieke PGO-gebruikers nam toe met maar liefst 458 procent, een ruime vervijfvoudiging. Die gebruikers hebben samen meer dan 1,1 miljoen keer medische gegevens opgevraagd in een PGO met MedMij-label.

Mijn Gezondheidsoverzicht

De ontwikkeling van Mijn Gezondheidsoverzicht is het eindresultaat van twee jaar ‘MedElkaar’. In dit samenwerkingsverband van Stichting MedMij, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS, is vanaf begin 2022 gewerkt aan het inventariseren, analyseren en oplossen van de belangrijkste knelpunten die spelen omtrent het realiseren van effectieve persoonlijke gezondheidsomgevingen. Eind januari verscheen het plan van aanpak met daarin de doelen van het project. Deze doelen houden verband met de drie fundamenten onder de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS): vertrouwen, databeschikbaarheid en regie.

Eén inlog voor PGO

Het project streeft naar het creëren van een veilige, vertrouwde authenticatiedienst, waardoor burgers met één inlog toegang krijgen tot hun Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en ook alle aanbieders van gezondheidsgegevens die zijn aangesloten bij MedMij. Tevens ontwikkelt VWS generieke voorzieningen voor data-lokalisatie, het machtigen van mantelzorgers en de inzage door ouders in het dossier van minderjarige kinderen. De bouw van de authenticatiedienst vindt in 2024 en 2025 plaats.

Belangrijk is ook de introductie van een generieke inzagefunctie, die zorgt voor gebundelde gezondheidsinformatie in Mijn Gezondheidsoverzicht. Dit is duidelijke stap op weg naar de beoogde non-concurrentiële databeschikbaarheid van een zo compleet mogelijke set gezondheidsgegevens voor burgers en zorgverleners. De toepassing hiervoor kan een PGO zijn, maar ook een computersysteem dat artsen of verpleegkundigen gebruiken.

Aanbesteding

Het doel van de aanbesteding, die medio februari 2024 is gepubliceerd, is de selectie en financiering van drie goede en gebruiksvriendelijke PGO’s voor alle inwoners van Nederland. Ook daarmee neemt VWS dus duidelijk de regierol op zich. De drie geselecteerde leveranciers moeten onderling gaan samenwerken en met andere betrokken partijen.

Het PGO-team van het ministerie van VWS is betrokken bij enkele andere ontwikkelingen die zullen bijdragen aan een goed gevulde PGO met meerwaarde in het zorgproces. Met vertegenwoordigers van huisartsen, medisch specialisten en zorgverleners werkzaam in de GGZ, langdurige zorg en geboortezorg heeft het team, samen met MedMij, gewerkt aan het opstellen van werkagenda’s die in februari 2024 zijn opgeleverd. De uitvoering van de agenda’s moet de vulling en het gebruik van de PGO in de verschillende zorgsectoren bevorderen.

PGO’s en vaccinatiegegevens

De overheid beheert tot slot zelf ook grote hoeveelheden gezondheidsgegevens. Denk onder meer aan vaccinatiegegevens, de uitslagen van bevolkingsonderzoeken en het donorregister. Samen met organisaties als het RIVM, de GGD’en en organisaties voor jeugdgezondheidszorg zorgen we dat deze gegevens beschikbaar komen in de PGO’s. Naar verwachting zullen de vaccinatiegegevens van het RIVM eind 2024 als eerste beschikbaar komen.