ActiZ: 'Administratieve lasten bij zorgcontractering blijven'

11 juli 2023
Close up of unknown male doctor sitting at the table near the wi
Ouderenzorg
Nieuws

Uit een analyse van ActiZ blijkt volgens de branchevereniging dat zorgorganisaties bij de zorgcontractering ook in 2024 weer te maken krijgen met veel administratieve lasten. Bij deze analyse heeft ActiZ gekeken naar het inkoopbeleid voor ouderenzorg in de Zorgverzekeringswet. ActiZ bepleit dat in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars niet de tarieven maar de toekomstbestendigheid van de zorg centraal moeten staan.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben de ondertekenaars de afspraak gemaakt de administratieve lasten in de zorg omlaag te brengen en ongecontracteerde zorg te beperken. ActiZ concludeert echter dat die afspraken uit het IZA het komende jaar, 2024, nog veel te wensen over laten. De branchevereniging pleit er dan ook voor dat zorgverzekeraars conform afspraken in het IZA ‘gelijkgericht’ in te kopen en voorwaarden op elkaar af te stemmen.

"We zien dat de inkoopdocumenten bestaan uit 20 pakken papier van gemiddeld 40 pagina’s met uiteenlopende voorwaarden voor contractering voor de inkoop van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Niet alleen voeren tarieven de boventoon in het inkoopbeleid, ook wat betreft vermindering administratieve lasten valt er nog een wereld te winnen", zo stelt Wil van de Laar, zorgbestuurder en lid van de ActiZ kerngroep Zorg Thuis.

Administratieve lasten

Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars zou volgens Van de Laar gericht moeten zijn op wat we slimmer en beter kunnen doen. En dat dan in het licht van de vergrijzing, de arbeidsmarkt en in relatie tot zorg die mensen vanuit gemeenten of het zorgkantoor krijgen.

Helaas blijkt uit de analyse van ActiZ dat zorgverzekeraars bij hun inkoopbeleid ook in 2024 vooral sturen op doelmatigheid en kostenbeheersing. Die doelmatigheid verschilt echter per zorgverzekeraar. "We willen juist toe naar eenvoudigere contracten in de zorg met meerjarig perspectief. Zoveel diversiteit maakt dat zorgorganisaties kritischer zullen worden, wil je wel met elke zorgverzekeraar een contract afsluiten? En dat belemmert weer de zorgverlening voor mensen", aldus Van de Laar.

Innovatie en kwaliteit

Een ander punt dat ActiZ in haar analyse aanhaalt is het feit dat zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid voor innovatie en kwaliteit erg eenzijdig bij zorgorganisaties leggen. Dat moet, zo blijkt ook uit doelen die in het IZA gesteld worden, juist een gezamenlijke opgave zijn.

"Van zorgorganisaties wordt bijvoorbeeld verwacht volop in te zetten op het gebruik van thuiszorgtechnologie, samenwerking in de wijken en de regio, domeinoverstijgende zorg en stimulerend personeelsbeleid", zegt Van de Laar.

Dat is iets waarover zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar, op lokaal niveau, het gesprek moeten aangaan, stelt ActiZ. De branchevereniging verwacht dat zorgverzekeraars met de belofte uit het IZA om de wijkverpleging te versterken aan de slag gaan en daar ook de benodigde financiële middelen voor vrijmaken.

Gelijkwaardige gesprekspartners

De vergrijzing zorgt voor een groeiende vraag naar ouderenzorg in de Zorgverzekeringswet. "Het is daarom belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgorganisaties als gelijkwaardige gesprekspartners optreden. Dat is tot nu toe nog onvoldoende het geval. De contractonderhandelingen verliepen het afgelopen jaar vaak nog moeizaam waardoor soms pas laat zorgcontracten werden afgesloten. Kleinere zorgorganisaties hadden moeite om in gesprek te komen of konden dat soms helemaal niet. Dat moet echt anders. Landelijk zijn we als ActiZ goed in gesprek, maar het duurt lang voor intenties ook ervaren worden in de praktijk", stelt Van de Laar.

Vooral de communicatie tussen zorgverzekeraars en de kleinere en middelgrote zorgorganisaties moet volgens ActiZ verbeteren, De branchevereniging roept zorgverzekeraars daarnaast ook op sneller en beter in te gaan op vragen van zorgaanbieders tijdens de contractering.

Lees ook het diepte-interview met Voorzitter Actiz, Anneke Westerlaken, in de extra dikke editie van ICT&health editie nr 4 die eind augustus in de zorg verschijnt.