Laatste IZA Thematafel 2023: ‘Op weg naar Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling’

5 januari 2024
IZA
Zorgtransitie
Nieuws

Aan het einde van 2023 vond de vierde bijeenkomst van de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling plaats. Tijdens deze bijeenkomst bespraken verschillende IZA-partners de voortgang en lopende initiatieven. Deze keer lag de focus vooral op de aanstaande ondertekening van het Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling op vrijdag 19 januari 2024. Het Uitvoeringsakkoord heeft als doel eerdere beslissingen te bekrachtigen en richtinggevende afspraken vast te leggen die de basis vormen voor landelijke gegevensuitwisseling.

De laatste kwartaalbijeenkomst van 2023 vond plaats op het hoofdkantoor van Evean in Purmerend. Allereerst werd het belangrijke Bestuurlijk Overleg IZA van 4 december 2023 gememoreerd. Tijdens dit overleg is door de IZA-partners het initiatief genomen om te komen tot een Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling.

Databeschikbaarheid

Met de ondertekening van dit akkoord committeren de IZA-partners zich aan de realisatie en implementatie van deze keuzes en afspraken. Keuzes die in een latere fase worden gemaakt, worden als addenda aan het Akkoord toegevoegd. Het doel is om rond vrijdag 19 januari 2024 het Uitvoeringsakkoord te ondertekenen. De coördinatie hiervan loopt via de thematafel Digitalisering & Gegevensuitwisseling.

Het doel van deze inspanningen is het realiseren van databeschikbaarheid ofwel het  goed bijhouden en beschikbaar maken van gezondheidsdata. Interoperabiliteit draagt namelijk bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en uiteindelijk aan de volksgezondheid. Er wordt vanuit de kaders die het IZA biedt stap voor stap toegewerkt naar een optimaal functionerend systeem in 2033.

Regierol VWS

Naast het vooruitblikken op de aankomende ondertekening van het uitvoeringsakkoord in januari 2024, waren er tijdens de kwartaalbijeenkomst twee andere hoofdthema´s. Ten eerste de stand van zaken omtrent de communicatiestrategie rond het delen van secundaire gegevens én ten tweede het ‘Programma implementatie generieke functies’.

Minister Kuipers vindt het al langere tijd belangrijk dat secundaire gezondheidsgegevens op een veilige wijze effectiever beschikbaar worden gesteld. “Ik wil komen tot een situatie waarin meer gezondheidsgegevens geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor diverse secundaire doelen”, vertelt hij daarover. Het ministerie van VWS pakt omtrent het communiceren over secundaire gegevens daarom bewust  de regie en heeft daarom, in nauwe samenwerking met Health-RI en de Patiëntenfederatie, een communicatiestrategie ontwikkeld.

Communicatiestrategie secundaire gegevens

Per doelgroep is voor deze strategie  bijvoorbeeld, op basis van het zogeheten ´boodschaphuis´, een centrale boodschap geschreven. Deze centrale boodschappen hoeven niet letterlijk te worden overgenomen in communicatie-uitingen, maar dienen vooral als voorbeeld hoe het boodschaphuis gebruikt kan worden in de communicatie over secundair datagebruik. Per doelgroep is ook beschreven wat het doel van de communicatie is: wat moeten zij weten, vinden en doen omtrent  secundair datagebruik. Ook bevat de strategie een beslisboom die aangeeft wanneer wel of niet te communiceren over dit onderwerp. Tijdens het recent gehouden kwartaaloverleg werd deze communicatiestrategie gepresenteerd. Tevens werden de deelnemers opgeroepen om gebruik te maken van deze strategie omtrent communicatie over secundair datagebruik.

Programma generieke functies

Het Programma Implementatie Generieke Functies werkt aan een set van gedragen afspraken, standaarden en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor zorgvuldige en veilige digitale gegevensuitwisseling. Het gaat concreet om technische, procesmatige en juridische waarborgen die noodzakelijk zijn voor toestemming, identificatie, authenticatie, autorisatie, lokalisatie en adressering.

Met dit programma generieke functies werd in februari 2023 al gestart. Op dit moment zijn verschillende werkgroepen in samenwerking met ZN, VZVZ, Nuts en LVS aan de slag met de uitwerking van detailontwerpen en lopen er verschillende POC’s, pilots en NEN-trajecten. In een onlangs uitgebrachte Kamerbrief lees je het overzicht van de stand van zaken per generieke functie.