NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen

23 februari 2024
MeedbareDoelen
Zorgtransitie
Nieuws

Op basis van de regiobeelden hebben het afgelopen jaar alle regio’s in Nederlands ook regioplannen opgesteld. Daarin staan de belangrijkste veranderopgaven om de zorg toegankelijk te houden. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de volgende stap om ze plannen verder concreet te maken. Dit is nodig om verdere beleidsplannen te kunnen ontwikkelen. Daarom vindt de NZa het nodig om de geformuleerde doelen in de regioplannen specifiek, meetbaar en tijdgebonden te maken.

De NZa vindt het een belangrijke prestatie dat alle 53 regio’ s in Nederland een regioplan hebben gemaakt. De zorgvraag en het zorgaanbod in de betreffende regio’s staan centraal waarbij er veel aandacht is voor preventie. Immers, niet alle problemen van burgers zijn met gezondheidszorg op te lossen. Medio januari hebben alle regio’s hun regioplannen gepresenteerd. Deze plannen komen voort uit eerder gemaakte regiobeelden en vormen een belangrijk onderdeel van het IZA.

Explicieter en toebedelen

Enkele regio’s hebben hun streven al via meetbare doelen verwoord, bijvoorbeeld: ‘Alle inwoners tien extra gezonde levensjaren in 2040’. Ook ziet de NZa doelstellingen op het gebied van personeelskrapte met meetbare doelen geformuleerd: ‘Het oplossen van het personeelstekort van 5700 in 2040’. Maar de NZa ziet nog ruimte voor verbetering. Ze vindt het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden explicieter worden omschreven en toebedeeld.

Ook moet er volgens de NZa een werkagenda komen met daarin benoemd de mijlpalen voor komende maanden en jaren. Sommige regio’s hebben al wel een dergelijke mijlpalen-agenda maar ook dat kan volgens de NZa in meer regio’s gebeuren. 

Terugkoppeling regioplannen

De NZa bewaakt de toegang tot de zorg en wil de regio’s ondersteunen in de transitie naar passende zorg. Binnen de NZa zijn alle regioplannen daarom ook met veel aandacht doorgenomen. Thema’s die veel worden teruggezien in de plannen zijn: mentale gezondheid, veerkrachtig ouder worden en de gezondheidsverschillen.

Via de zorgverzekeraars krijgen de regio’s in februari een schriftelijke terugkoppeling op hun ingediende regioplannen. Hierna kunnen regio’s aangeven of zij behoefte hebben aan een toelichtend gesprek. Met de informatie uit deze toelichtende gesprekken stelt de NZa een rapportage op die media 2024 verschijnt.

Integraal Zorgakkoord

De regioplannen zijn opgesteld voor een periode van drie jaar, aan de hand van criteria die de IZA-partijen samen hebben opgesteld. Het afgelopen jaar hebben partijen in de regio de knelpunten in kaart gebracht en oplossingen bedacht. De regioplannen zijn volgens betrokkenen een belangrijke mijlpaal op weg naar houdbare zorg en welzijn. De komende jaren gaan partijen gezamenlijk aan de slag om de plannen ten uitvoer te brengen.